På FOLKEHELSE-fronten: Effekt av Treningsbehandling og Kognitiv adferdterapi betyr bedring av fysisk funksjon, mental helse og livskvalitet eller?

Pasienter med Myalgisk Encefalopati (ME), omdøpt til kronisk utmattelsessyndrom (CFS) engang på slutten av 80-tallet, har diskutert, prøvd ut, trodd på og fremdeles håper på full tilfriskning, av treningsbehandling i ulike varianter og kognitiv adferdsterapi i ulike varianter. Pasienter, pårørende, venner, modige leger i Vårt lille land Norge har gjort alt dette siden kunnskapsoppsummeringen i fra 2006, mirakuløs akutt frisk kur via LP fra 2008, Malterud og Larun siden 2009, enda mere Larun og Kunnskapssenteret i fra 2011, PACE 2011 styrker motivasjonen til legeforeningen allmennlegeforeningen mupsene Kunnskapssenteret igjen enkelte helseforetak i omstridt rundskriv/veileder i 2014, til Kunnskapssenteret med Larun i ny såpeopera og  Cochrane oversikt i 2015 med oppdatering i 2017 til Redaktør/lederartikkel Journal of Health Psychology David F Marks i august 2017 klarer å få en hel ekstrautgave  Special issue on the PACE Trial med linker til kommentarartikler Special issue: the PACE Trial.

Pasientene klarer ikke å forstå hvorfor de ikke blir frisk som lovet og forespeilet…

Les mer «På FOLKEHELSE-fronten: Effekt av Treningsbehandling og Kognitiv adferdterapi betyr bedring av fysisk funksjon, mental helse og livskvalitet eller?»

Samler inn penger selv til klinisk forskningsstudie for pasienter med Myalgisk Encefalopati (ME) – Vi trenger giverglede!

Vil du være med å sørge for et medisinsk gjennombrudd? spørr Maria Gjerpe, initiativtaker for MEandYOU – en pengeinnsamling for forskningsstudie på pasienter med sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME) med en medisin som viser signifikant effekt på livskvalitet og stor bedring i funksjonsevne for mange mennesker allerede. JA JEG ER MED!!! Joda, det høres kanskje underlig ut at pasienter selv går til det skrittet for å samle inn penger for å få gjennomført en medisinsk klinisk studie med ett legemiddel som kalles Rituximab. Det er ganske så unikt – ikke sant? Før du leser mer:

send sms MEANDYOU 150 til nummer 2377
– og gi 150 kroner som blir belastet din mobilregning.

Da er jo du også med 😀 Yey!!

Sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME) eller kronisk utmattelsessyndrom som det også går under, rammer ca 0,2 % av befolkningen.

Det er således en stor pasientgruppe, med ofte yngre mennesker som er helt ute av arbeid eller studier, og med betydelige plager der patologisk utmattelse, smerter, kognitiv svikt, sensorisk amplifikasjon og autonomt pregede symptomer står sentralt. Sykdommen har store implikasjoner for den enkelte pasient og oftest også for pasientens familie. Det er store samfunnsøkonomiske kostnader ved ME. Det eksisterer ingen dokumentert og godkjent medikamentell behandling foreløpig…….

Helsevesenet har et begrenset tilbud for både utredning og behandling av ME pasienter, noe som nok skyldes dels manglende forståelse av sykdomsmekanismene. Studien kan bidra til å avklare sykdomsmekanismer ved ME, for å ikke snakke om å bedre livskvaliteten signifikant for pasienter i Norge og verden over ved positivt utfall.

Ved Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) har Øystein Fluge og Olav Mella i samarbeid med Nevrologisk avdeling gjennomført kliniske studier for å evaluere B-lymfocytt deplesjon ved bruk av det monoklonale anti-CD20 antistoffet Rituximab mot symptomene ved Myalgisk Encefalopati (ME G93.3). HUS gjennomførte først en pilotstudie som en kasuistikkserie med tre pasienter (Fluge and Mella (2009) BMC Neurology.), og deretter en dobbelt-blindet, placebo-kontrollert og randomisert studie med 30 pasienter (Fluge et al. (2011) PloS ONE), der 2/3 i aktiv gruppe fikk en klar bedring av sitt ME sykdomsbilde. Der er gjennomført en åpen fase-II studie som undersøkte vedlikeholdsbehandling med gjentatte Rituximab infusjoner. Resultatene fra vedlikeholdsstudien viser samme resultat.

På bakgunn av de lovende resultatene er det planlagt en større multisenter-studie, som ett ledd i medikamentutprøvningen. Det ble sendt inn søknad til Forskningsrådet i mai 2012 under tittel: B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in CFS/ME. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study. Tiltross for ett sterkt studiedesign kom ikke fase-III studien gjennom det trange nåløyet og dermed ble det ikke gitt forskningsmidler for å fullfinansiere ett viktig trinn i medisinutprøvingen.

En Tid for Plan B – les hvorfor og hvordan

MEandYOU_bildelogo

MEandYou Foundation har etablert en stiftelse for pengedonasjoner

MEandYOU_hjemmesideHvordan tror du det føles å få tilbake livet? Det vet jeg! og den opplevelsen ønsker jeg å bidra til at mange andre også skal få!, sier Maria Gjerpe i fimen som du finner på hjemmesiden til initiativtaker for MEandYOU

Vil du være med å sørge for et medisinsk gjennombrudd? 

«Det var så oppsiktsvekkende at det skapte internasjonale overskrifter i BBC, Der Spiegel og ABC News. Hvis funnene bekreftes, kan tusenvis av pasienter over hele verden få et friskere selvstendig liv igjen.

Forskerne på Haukeland trenger bare èn studie til, for å kunne finne ut om dette er gjennombruddet en har ventet på.

140 pasienter. 7 millioner kroner. Tre måneder. Vi fikser det. MEandYou!

Stiftelsen MEandYou er startet etter et initiativ fra Maria Gjerpe, som selv er lege, ME-syk og pilotpasient. Til nå har vi «sendt to pasienter til Haukeland». Det er 138 igjen. Det skal vi få til. Sammen.» meddeler Maria Gjerpe.

I Blogginnlegget på MariasMetode «140 pasienter. 7 millioner kroner. 90 dager.» kan du også lese mer om hvorfor Maria har jobbet for Plan B.

Masse mere info finner du altså på hjemmesiden, som ofte stilte spørsmål, hvordan du kan donere penger, hvordan stiftelsen er organisert og hvorfor – selvsagt – her er giv og giverglede!!

***

Hvorfor er klinisk forskning viktig?

Ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder er avgjørende for å sikre en framtidsrettet helsetjeneste av høy kvalitet, og utviklingen av medisinsk teknologi de siste tiårene har gitt stor behandlingsgevinst for pasientene. På samme måte har utvikling av nye legemidler bidratt til å gjøre behandlingen mer effektiv, redusere bivirkninger og til at nye pasientgrupper får behandling.

Samtidig representerer denne utviklingen en betydelig utfordring for tjenesten og helsemyndighetene. Ny teknologi og behandlingsmetoder er i mange tilfeller tatt i bruk uten at det er foretatt en systematisk vurdering av om metodene er sikre og effektive. Nytt medisinsk utstyr tas i mange tilfeller i bruk innenfor kirurgi uten at effekt og sikkerhet er tilstrekkelig testet ut gjennom kliniske studier og deretter kvalitetssikret i klinikken. Legemidler blir i stor utstrekning brukt utenfor det bruksområdet de er godkjent for (for andre sykdommer, til andre pasientgrupper osv).

Klinisk forskning handler om å teste ut effekten og sikkerheten av ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder på pasienter. Helseforskningsloven har strenge krav til planlegging og organisering av forskningen, krav om godkjenning av forskningsprosjektet fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (og eventuelt også Statens legemiddelverk), krav om informert samtykke fra forskningsdeltakerne, risikovurdering og informasjon og oppfølging av pasienten. Forventet nytte for den enkelte og andre framtidige pasienter må kunne berettige risikoen for den enkelte forsøksperson. Regelverket inneholder også krav til dokumentasjon av resultater og eventuelle bivirkninger av behandling som gis gjennom forskningsstudier. For publisering av en forskningsstudie, stiller vitenskapelige tidskrifter krav om at studien registreres i internasjonale databaser og det gjennomføres en fagfellevurdering for å sikre god kvalitet på forskningen.

Bruk av legemidler for sykdommer eller brukergrupper de ikke er godkjent for, har mange positive effekter fordi det kan gi muligheter for behandling der det ikke finnes andre tilbud.

og derfor ønsker pasienter å samle inn penger, rett og slett for der er lovende resultater for effektiv behandling av ME!!

Bruk av legemidler utenfor godkjent bruksområde kan imidlertid føre til introduksjon av legemidler som har liten effekt. Det innebærer også en risiko for forgiftning og andre bivirkninger fordi legemiddelmyndighetene ikke har vurdert dokumentasjonen av sikkerhet og effekt for det aktuelle bruksområdet.

og det ønsker vi ikke! Vi vil ha sikre, gode og kontrollerte studier og ikke at det blir svartemarked. Dette fordi positiv effekt på Rituximab og ME er allerede kjent i verden, men vi trenger mer dokumentasjon og ikke minst godkjenning dersom denne studien med 140 pasienter viser gode resultater. Når Norge kjører igang, følger flere land etter….

Hva er hypotesen til forsker-teamet ved Haukeland?

Etter initial pasientobservasjon av betydelig bedring av ME symptomer etter kreftbehandling hos en pasient med samtidig ME og lymfom, har HUS gjennomført først en pilotserie med Rituximab infusjon til tre ME pasienter, etterfulgt av en dobbeltblind, randomisert og placebokontrollert studie der 30 ME pasienter fikk enten B-celle deplesjon ved det monoklonale anti-CD20 antistoffet Rituximab (Mabthera®) eller saltvann, og der 2/3 i aktiv gruppe fikk en klar bedring av sitt ME sykdomsbilde. Der er gjennomført en åpen fase-II studie som undersøkte vedlikeholdsbehandling med gjentatte Rituximab infusjoner. Resultatene fra vedlikeholdsstudien viser samme resultat.

Forskerens hypotese er at ME som ofte forutgås av infeksjoner, kan være en form for dysregulering av immunsystemet. Mekanismen kan være en form for autoimmun eller autoinflammatorisk prosess.

Antagelsen er basert på forløp for respons og tilbakefall etter B-celle deplesjon. Mens B-cellene reduseres til svært lave nivåer i perifert blod innen få dager/uker etter første infusjon, er det «forsinkelse» fra 2 opptil 8 mnd før start av klinisk respons, noe som kan være i samsvar med gradvis eliminasjon av (auto)antistoffer som har lang halveringstid.

Responsrate og tidsforløp for respons og tilbakefall er i samsvar med det som kan sees etter Rituximab behandling ved for eksempel rheumatoid artritt (RA).

Overvekt av kvinner, en påvist genetisk predisposisjon, og forekomst av andre autoimmune sykdommer i familien er andre forhold som antyder en mulig immunologisk patogenese. Påvist øket risiko for B-celle lymfekreft for eldre ME pasienter antyder også at pasientene har et kronisk aktivert B-celle system.

(mye av teksten er hentet fra forskningsprotokollene til Haukelands studier på ME-pasienter)

Flere av disse finner du her.

***

Flere samler inn penger til Rituximab-studie:

ME-foreningen side finner du her

Svenske ME-foreningen RME (Riksföreningen för ME-patienter) samlar in pengar till fortsatt forskning om cancermedicinen Rituximab. På facebook.

Danskene samler inn og mange i Europa samler inn.

***

JA JEG ER MED!!!

Er du også??

Jepp! Sammen skal vi klare det 😀

***