Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt (ME)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt (ME), en nevrologisk lidelse med diagnosekode WHO-ICD-10 G93.3. Dokumentet er oversatt og bearbeidet av Eva Stormorken i 2006 i fra «A Hummingbirds Guide to M.E.».

A Hummingbirds guide_Jodi Basset hjemmeside

Symptomer ved ME/ICD-CFS

Innledning

Denne symptomoversikten er utarbeidet for å gi dem som er rammet av myalgisk encefalomyelitt (ME/ICD-CFS*) meget viktig informasjon om hvilke symptomer som kan være en del av sykdomsbildet. Det er helt uakseptabelt at de fleste pasienter med ME/ICD-CFS ikke får noen informasjon om ulike nevrologiske, kardiale, immunologiske og andre symptomer som er så vanlig ved denne sykdommen på grunn av CDC og andres egennyttige, udugelige og misvisende beskrivelse av symptomatologien ved denne sykdommen.

Bare det å vite at det finnes andre mennesker med ME/ICD-CFS som noen ganger (eller hver dag) våkner opp fullstendig lammet og at det ikke bare er deg (for eksempel), kan i seg selv være en stor lettelse selv om det enda ikke finnes noen reell behandling for dette symptomet enda.

Kunnskap er makt, og en komplett symptomliste er helt enkelt et meget viktig redskap for alle pasientene.

Før du leser videre, vær oppmerksom på følgende: Symptomoversikten er IKKE et pålitelig diagnostisk redskap og bør aldri brukes som det.

Man kan ikke anta at du nødvendigvis har ME/ICD-CFS selv om du har noen av symptomene på listen noen av dem er vanlige også ved en rekke andre sykdommer.

Det er symptommønsteret som gjør det mulig å stille diagnosen, så vel som tilstedeværelsen av et antall kjernekarakteristika /symptomer som alltid finnes ved denne lidelsen. Dersom disse ikke foreligger, bør diagnosen ikke anvendes. Selv om du har veldig mange av symptomene på listen, betyr det nødvendigvis IKKE at du sannsynligvis har diagnosen ME/ICD-CFS.

Er du syk, må lege kontaktes slik at du får hjelp til å finne ut hva som er galt. Du må ikke stille diagnose på deg selv! De kanadiske kriteriene (Carruthers et al, 2003) er et mye bedre redskap for å stille en MEdiagnose.

Legg også merke til at hvis du finner et av dine symptomer listet opp her, betyr det IKKE at du fremdeles ikke behøver å fortelle legen din om det og kan få det sjekket. Bare fordi det er et ME/ICD-CFS symptom, betyr det ikke at det ikke kan være alvorlig. Spesielt hjerteproblemer bør alltid undersøkes, og slik som smerter i lymfeknuter (blant mange andre ting).

*Merknad: Begrepet ME/ICD-CFS er kanskje ikke så godt kjent over alt ennå, men det blir brukt for å klargjøre forskjellen mellom kronisk utmattelsessyndrom (CFS) som er klassifisert i Verdens helseorganisasjons internasjonale klassifikasjonssystem for sykdommer (et annet navn på denne lidelsen er myalgisk encefalomyelitt) under nevrologi (med diagnosekode G93.3) og den altomfattende, bredt definerte utmattelsesversjonen, kronisk utmattelse (CF – som er plassert under psykosomatiske lidelser med diagnosekode F48.0) to helt forskjellige problemer.

Anta aldri at alt bare er ME/ICD-CFS heller. Det å ha ME/ICD-CFS betyr uheldigvis ikke at du er immun mot å pådra deg eller utvikle andre sykdommer i tillegg. Så forsikre deg om at du får sjekket opp ethvert nytt symptom av din lege.

Symptomene er listet opp uten noen spesiell orden (vanlige symptomer er listet ved siden av de mer sjeldne) og husk, ingen vil få alle symptomer. Legg også merke til at dette ikke bare er en ren symptomliste, noe tilleggsinformasjon (sykdomstegn, årsaker til noen av symptomene osv.) er også tatt med.

En kort oversikt: Hva er myalgisk encefalomyelitt? Myalgisk encefalomyelitt (ME/ICD-CFS) er en ervervet invalidiserende sykdom som siden 1969 har vært anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en organisk nevrologisk lidelse. ME/ICD-CFS kan forekomme både i epidemisk, sporadisk og familiær form (Kreyberg 2004), og sykdommen synes å ha en bemerkelsesverdig likhet med postpoliosyndrom (en lidelse som er utløst av enterovirus) (Dowsett 1998; Marshall, Williams og Hooper, 2001).

Innholdsfortegnelse

Innledning… 1

En kort oversikt: Hva er myalgisk encefalomyelitt?… 2

Den komplette symptomlisten ved ME…3

Innledning… 3

1) Karakteristiske særtrekk ved ME/ICD-CFS… 4

2) Kardiale og kardiovaskulære symptomer… 6

3) Kognitive og emosjonelle funksjonsforstyrrelser… 7

5) Endokrine og nevroendokrine funksjonsforstyrrelser… 9

6) Anstrengelse og fysisk aktivitet… 10

7) Hodesmerter… 10

8) Funksjonsforstyrrelser knyttet til tale, hørsel og vestibularis… 11

9) Hypoglykemi (lavt blodsukker)… 11

10) Funksjonsforstyrrelser i immunsystemet… 11

11) Allergisymptomer… 12

12) Leddproblemer… 13

13) Nevromuskulære funksjonsforstyrrelser… 13

14) Funksjonsforstyrrelser i fordøyelsessystemet… 14

15) Munnproblemer… 14

16) Smerter… 15

17) Funksjonsforstyrrelser i kjønnsorganene… 15

18) Respirasjonsproblemer… 15

18) Epileptiske anfall og anfallsaktivitet… 15

19) Hud, hår og negler… 16

20) Søvnproblemer… 16

21) Urinveisproblemer… 17

22) Syns- og øyeproblemer… 17

23) Følsomhet for klimatiske endringer… 17

24) Vektendringer… 17

Avslutning… 17

Karakteristika… 17

Dødsfall… 18

Komorbiditetstilstander… 18

Referanser og anbefalt litteratur… 20

Du kan finne dokumentet under her;

eller som: