Skjema/info om ME (G93.3)

På denne siden vil du finne nyttige utrednings/symptomskjema og annen relevant informasjon om sykdommen Myalgisk Encefalopati (ME). Siden er under redigering.

ME-registeret og lege og patolog Sidsel Kreybergs skriv og notater:

Retningslinjer for diagnosen Myalgisk Encefalopati for ME-registeret

Diagnosen Myalgisk Encefalopati (G93.3) vurderes ved
1) nedsatt generell kapasitet 2) økt hvilebehov og 3) sykdomsfølelse/følelse av forgiftning

Diagnosen ME er sannsynlig hvis det i tillegg er

4) økt trettbarhet med svikt i fysiske og mentale funksjoner ved dagligdags aktivitet
5) uforklarlig følelse av slitenhet/utmattelse (fatigue)
6) ny type smerter i hodet, brystet, magen og/eller ledd
7) nedsatt toleranse for sansestimuli (lyd, lys, berøring, lukt, trykk, tyngde, temperatur)
8) vegetative forstyrrelser (hjertebank, svettetendens, fordøyelsesbesvær med mer)
9) muskelverk og/eller muskelsvakhet, eventuelt atrofi, muskelrykninger/kramper

Diagnosen ME kan stilles hvis det er

10) brå symptomøkning under eller inntil 48 timer etter fysisk eller mental belastning
11) avtagende symptomintensitet ved hvile
12) svingninger i symptombildet og funksjonsevnen over tid
Et utvalg av typiske symptomer og tegn som understøtter diagnosen, er
13) forstyrret temperaturregulering; kuldefølelse, feberfølelse ved fysisk aktivitet
14) endret søvnmønster og nedsatt søvnkvalitet – må hvile etter søvn
15) endret avføringsmønster, appetittregulering og/eller ukontrollerte vektsvingninger
16) hyppig vannlating, problemer med å late vannet mer sjelden
17) periodevis økt tørste, eventuelt salthunger, gjærhunger, sukkerhunger
18) hormonelle forstyrrelser (vanligvis nedsatt toleranse for sukker klinisk)
19) balansesvikt, nedsatt avstandsbedømmelse, endret ganglag
20) slimhinneforandringer, sliming, røde øyne, såre øyne, irritasjonshoste
21) ny type hudutslett (variabelt), blåmerker, langsom sårtilheling
22) iskalde hender og føtter, neglerotsbetennelser
23) nummenhet, prikking, sitring, overømfintlighet for berøring
24) nedsatt eller sen reaksjon på varme og på smerte i tenner og dyp muskulatur
25) humørsvingninger (ukontrollerte følelsesutbrudd/gråtetendens)
26) angst, forvirring, psykisk regresjon, eventuelt depresjon
27) underhudsødemer (særlig barn: rødt, hovent ansikt), forstørret milt og/eller lever
28) nedsatt toleranse for alkohol, enkelte fødemidler og/eller medikamenter
29) ekstrem ansiktsblekhet eller ekstrem blekhet forut for symptomøkning
30) tilbakevendende sår hals; sår hals innvarsler ofte en dårligere periode

Komplikasjoner som kan reduseres eller forebygges:
31) leddproblemer (unngå belastningsskader ved små belastninger – ergoterapi)
32) stram muskulatur (massasje bare hvis/når den syke tåler berøring)
33) overvekt/avmagring (vitaminer, mineraler, essensielle fettsyrer, proteiner mm)
34) ernæringssvikt (spise- eller svelgproblemer: sonde)
35) psykiske følgetilstander: avmakt, skolefobi, skamfølelse, benektning (tidlig diagnose)
36) samspillsproblemer (forstå den sykes kognitive problemer, unngå stimulering)
37) tap av ferdigheter (tilrettelegging for aktivitet som ligger innenfor tilgjengelig energi)
38) økonomisk ruin (trygderettigheter) og sosial isolasjon (sosialt støtteapparat)
39) trafikkulykker (obs nedsatt avstandsbedømmelse og økt selvmordsfare)

 • Kreyberg, S.E. (2009).  12 basic rules for handling ME. Head of The registry for myalgic encephalopathy in Norway.

Link: 12_basic_rules_for_handling_ME

 • Kreyberg, S.E. (2007).  BASIS FOR REGISTERET FOR MYALGISK ENCEFALOPATI – ME (POSTVIRALT FATIGUE SYNDROM – PVFS) MED VEILEDNING I DIAGNOSTIKK FOR ME-REGISTERET OG INNMELDINGSSKJEMA. Registeret for Myalgisk Encefalopati.

Link: Basis_for_Registeret

 • Kreyberg, S.E. (2004).  Population based registry for ME/PVFS in Norway (myalgic encephalopathy/post viral fatigue syndrome G 93.3, ICD-10, WHO). Section for epidemiology and preventive medicine, IASAM, University of Oslo, Norway.

Link: Population_based_registry_for_ME_in_Norwa_ IACFS_2004

 • Kreyberg, S.E. (1996). Skolehelsetjenesten i Oslo i møte med udiagnostisert MBD og beslektede tilstander. En spørreundersøkelse i 1995. Senter for epidemiologisk forskning UiO.

Link: mumle_gaasegg

 • Kreyberg, S.E. (2004). Pasienter ut av ingenmannsland: Registeret for myalgisk encefalopati – ME/post viralt fatigue syndrom – PVFS. Norsk Epidemiologi 2004; 14 (1): 79-83.

Link: Pasienter_ut_av_ingenmannsland

 • Kreyberg, S.E. (2007). ERFARINGER MED PLEIE I INSTITUSJON VED ALVORLIG MYALGISK ENCEFALOPATI (ME). Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 2007; 9: 2, 16-26.

Link: Erfaringer_med_pleie

 • Kreyberg, S.E. (2007). Experiences with Severe ME in Institutions. authorized translation Originally published in Norwegian in the Norwegian Journal of Nursing Research, Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 2007; 9:2, 16-26

Link: Experiences_with_Severe_ME_in_Institutions

 • Kreyberg, S.E. (1999). Et nærgående møte med kronisk utmattelsessyndrom. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 15, 1999; 119; 2229-31.

Link: Et_naergaaende_mote

 • Kreyberg, S.E. (2004). Kronisk/postviralt utmattelsessyndrom. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 18, 2004; 124: 2382–3

Link: Kronisk_postviralt_utmattelsessyndrom

 • Kreyberg, S.E. (2002). Mikrobiologisk utredning og antibiotikabehandling ved ME (Myalgisk encefalopati). En betenkning. Sidsel Kreyberg, overlege, Ullevål universitetssykehus, September 2002.

Link: Mikrobiologisk_utredning_og_antibiotikabehandling_ved_ME

Publikasjonene får du også ved henvendelse til ME-registeret, se link ovenfor.

***

Nyttige kartleggingsskjema med mistanke om ME:

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME): Arbeidsrettet rehabilitering. Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus.

Filen inneholder kun: Definisjon-diagnosekriterier (Canadian Consensus Criteria, 2003, revidert 2011.), kartlegging av Symptomprofil, FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS), SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE, Funksjonsnivå før og etter sykdomsutbrudd.

Link: Helse Bergen utredning_Canadakriterier_SF36_FSS_funksjonsnivå mm


Test deg selv på kort-versjon av SF-36:

Info om SF-36 kan leses her (eng.)

Test kan du ta her

Bilde 1: Ett Eksempel på resultat for meg juli 2011.

Bilde 2: resultat for min eldste over 18 år for sammenligning.

***

Skjekkliste for symptomer mm ved NBS ved mistanke om Borrelia:

Link: Sjekkliste for aktuelle symptomer_Lyme og andre intracellulære infeksjoner_NBS

***

Utredningsskjema for ME (usesifisert):

Link: Utredningsskjema_symptomer og funksjonsstatus_kartleggeing

***

Carruthers BM (2011). Myalgisk encefalomyelitt: Internasjonale konsensuskriterier. oversettelse av Helsedirektoratet.

Link: Myalgisk encefalomyelitt_Internasjonale konsensuskriterier ICC_2011_Hdir

***

DePaul Symptom Questionnaire, forenklet versjon

Dette er et forenklet spørreskjema, De Paul Symptom Questionnaire (DPSQ). DPSQ er
et diagnostisk verktøy som nylig er utviklet av et forskerteam ved De Paul University,
Chicago.(PhD Leonard Jason) basert på Fakuda og kanada kriteriene for å bedre kartlegge og diagnostisere pasienter som er mistenkt rammet av ME. Det forskes på om kartleggingsskjemaet har god nok realibitet og dermed validert for å skille ME i fra andre utmattelsestilstander.

Som pasienter er slike skjema nyttige i møte med fastlegen og kan både forenkle legetimen for både deg som pasient og for legen. og så videre, med mere!

DePaul Symptom Questionnaire_forenklet_52 spm sympt_hyppighet_grad

I de følgende spørsmålene (1-52) vurderer du i hvor stor grad eller hvor intenst hvert
symptom har plaget deg i løpet av det siste døgnet (eller uken, mnd, siste tre mnd, etter behov osv). For hvert symptom sett en ring rundt et tall for hyppighet og et tall for alvorlighetsgrad.

Link til skjema: DePaul Symptom Questionnaire forenklet

Noen referanser til vitenskapelige publikasjoner:

Newton, J. L. (2013). Contrasting Chronic Fatigue Syndrome versus Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Fatigue : Biomedicine, Health & Behavior, 1(3), 168–183. doi:10.1080/21641846.2013.774556 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3728084/

Leonard A. Jason , Suzanna So , Abigail A. Brown , Madison Sunnquist , Meredyth Evans (2015).
Test–retest reliability of the DePaul Symptom Questionnaire. Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, Vol. 3, Iss. 1, 2015. DOI:10.1080/21641846.2014.978110. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2014.978110#.VNMj3S4fCsv

Forskningsprosjekt: Validering av et diagnoseverktøy; klassifisering, beskrivelse og gruppering av pasienter med ME/CFS.
av Elin Strand ved ME/CFS-senteret https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=315333&p_parent_id=320700&_ikbLanguageCode=n


Kartleggings og utredningsskjema for IBS (Roma III kriteriene, selvrapportering av mageplager: Spørreog kartleggingskjema The FibroFatigue scale og gradering av mageplager samt Diagnostikk av IBS symptomer etter Roma III kriterier_Verdien av MR tynntarm i utredningen av pasienter med matoverfølsomhet


Chalder Fatigue Questionnaire (CFQ) er ett måleverktøy for utmattelse/fatigue. (Til orientering; brukes som oftest kun som instrument i studier med kronisk utmattelsessyndrom og ME.)

Chalder Fatigue Questionnaire (CFQ) er ett måleverktøy for utmattelse/fatigue.
Den har 11 spørsmål med  fire svaralternativer. Jo høyere skår, jo mer utmattelse
”Vi ønsker å vite om du har eller ikke har hatt problemer med slitenhet, svakhet eller

mangel på energi den siste måneden(/uken/).

Dersom du har følt deg sliten over lengre tid, ønsker vi at du skal sammenligne med

hvordan du har følt deg sist du var bra.”

Vennligst svar på alle spørsmål ved å sette et kryss for alternativet som passer deg mest.

A – Mindre/Bedre enn vanlig, 0 poeng

B – ikke mer/verre enn vanlig, 1 poeng

C-  Mer/verre enn vanlig, 2 poeng

D – Mer/verre enn vanlig, 3 poeng

A B C D
1 Har du problemer med slitenhet?
2 Har du behov for å hvile mer?
3 Føler du deg søvnig eller døsig?
4 Har du problemer med å starte ting?
5 Mangler du energi?
6 Har du mindre styrke i dine muskler?
7 Føler du deg svak?
8 Har du vansker med å konsentrere deg?
9 Forsnakker* du deg i samtaler?     *en feil i tale der et ord blir uttalt feil, eller hvor du sier noe utilsiktet
10 Opplever du at det er vanskeligere å finne riktige ord?
11 Hvordan er hukommelsen din?
Totalsum Likert  (0,1,2,3) CFQ skår 0 – 33
Totalsum bimodal (0,0,1,1) CFQ skår 0 11

HADS – spørreskjema om angst og depresjon


Kortlenke til denne siden: http://wp.me/P1wvHk-1iK

4 kommentarer om “Skjema/info om ME (G93.3)

 1. Tilbaketråkk: På ME-fronten: Kommentar-/debatt-artikkel i Tidsskriftet 8sept2015 «Kartlegging av funksjon ved kronisk utmattelsessyndrom | «ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

 2. Tilbaketråkk: På ME-fronten: Helsepersonell med Münchausens syndrom by proxy | ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

 3. Tilbaketråkk: På ME-fronten: Artikkel/kronikk i Tidsskriftet 1 des 2015 av VB Wyller, Silje Reme og Mollnes | ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

 4. Tilbaketråkk: How to manage adequate care for Severe Myalgic Encephalopathy (ME/CFS) patients – ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..