På ME-fronten: Battle Damage Assesment

På mange måter er det langt lettere å tolke og vurdere, avsløre taktikk og strategi, som utføres i millitær krigføring. Selv om den må sies ha blitt mer uoversiktlig og langt mindre forutsigbar med terrorist-celler og organisasjoner i det omfang vi ser i nyhetsbildet i dag. ME-striden bærer preg av litt for mange likheter til millitær krigføring. Den kalde krigen (som egentlig  aldri stopper, den endrer bare temperatur).

I motsetting til forsvars- og sikkerhetspolitikk, hvor mye dreier seg om å ha viten om «trusselbildet» i fredstid, agerer de ansvarlige for ME-striden i full skala offensiv. Vel kanskje ikke engang tradisjonell krigføring er dekkende, den minner mer om moderne krigføring.

På den ene siden av skyttergrava finner vi soldatene (black-ops, black-suits), som er ideologisk overbevist om at ME er en psykisk/psykosomatisk tilstand eller mer korrekt sagt «ME som sykdomstilstand eksisterer ikke». Dette er soldatene som bokstavlig går over lik og dette sier jeg uten overdrivelse.

På den andre siden finner vi forskere (motstandsbevegelsen) som med lite menneskelige ressurser og budsjetter, den biomedisinske leiren, som prøver med det lille de har å finne svar. Menneskene som blir rammet av ikke bare sin egen krig (sykdom), men også denne, befinner seg i ingenmannsland. Håper på å bli både evakuert, reddet og trygg.

Menneskene som er rammet (pasientene, helseflykningene),  hvor av alt for mange allerede har og daglig blir Collateral damage. Human-waste og ofre for en heller transparent skjult agenda.

Det er ironisk at en stadig må skrive rapporter om battle damage assesment (BDA). Denne har ikke engang konsekvens for «rikets sikkerhet». Vi snakker om ett helt annet maktsystem; helsevesnet og sykdomstilstanden ME (Myalgisk Encefalopati).

***

12 februar 2010 ble det i en pressemelding formidlet at det hadd blitt framsatt en formell klage ved professor Malcom Hooper adrssert til statsråd Rt. Hon Lord Drayson daværende ansvarlig for det britiske forskningsrådet (the Medical Research Council (MRC) (Science and Innovation)). Klagens innhold var med hensyn til en rekke forskningsmessige avvik som hadde blitt avslørt i forbindelse med planleggingen av PACE-studien/intervensjon for individer med Myalgisk Encefalopati (ME).

PACE er forkortelsen for Pacing, Activity, and Cognitive behavioural therapy, a randomised Evaluation, interventions.

Pressemeldingen kan du lese her (med brev og kopier) og du finner en oversatt versjon av ME-foreningen her.

Brevet med den formelle klagen til Lord Greyson, sammen med den 442 siders rapporten, som viser til dokumentasjon innhentet over år via offentlighetsloven.

Magical Medicine How to make a disease disappear

Rapporten «Magical Medicine: How to make a disease disappear» kan lastes ned her: http://www.meactionuk.org.uk/magical-medicine.pdf

Brevet (oversatt til norsk, ME-foreningen) er som følger:

Kjære Statsråd

Ad: Klage over Forskningsrådet (Medical Research Council (MRC))

Det er med stor bekymring jeg fremsetter denne formelle klagen på Forskningsrådet til deg som følge at du er statsråd med ansvar for denne institusjonen.

Du er uten tvil kjent med de alvorlige problemene ved Forskningsrådet som ble dokumentert i 2003 rapporten fra Underhusets komité for vitenskap og teknologi (HC 132) der parlamentsmedlemmer kom med en fordømmende vurdering av Forskningsrådet, og ydmyket dem for å ha kastet bort midler og for å ha innført villedende strategier når det gjaldt forskningen deres. Parlamentsmedlemmer avdekket dårlig planlegging samt fokus på politisk drevne prosjekter som har styrt pengene bort fra forskningsprotokoller av topp kvalitet. Dette enestående kritiske angrepet fra Underhusets komitémedlemmer er et resultat av en detaljert gjennomgang av Forskningsrådets arbeid. Dessverre fortsetter det å forekomme alvorlige problemer hos Forskningsrådet med katastrofale resultater for pasienter med myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom.

Det vedlagte 442 sider lange dokumentet tar opp bakgrunnen for Forskningsrådets ”PACE Trial på CFS/ME”, den biomedisinske dokumentasjon som motbeviser underliggende antakelsene hos forskningsprosjektets ledere, de mange foruroligende sakene som omgir PACE Trial, og illustrasjoner fra manualene som er brukt i forsøksprosjektet.  De udokumenterte oppfatningene og antakelsene hos forskere ved Forskningsrådet blir presentert som fakta. Prosjektterapeuter er opplært til å gi deltakerne feilinformasjon og også til å råde deltakerne til å ignorere symptomer som oppstår som følge av intervensjoner, noe som i enkelte tilfeller kan være fatalt.

Pasienter med ME ber ikke om særbehandling, de ønsker bare helt enkelt å bli behandlet på samme måte som andre personer med klassifiserte nevrologiske sykdommer. Som vist i den bestilte rapporten som medfølger denne klagen (en innbundet kopi vil komme senere), viser Forskningsrådets forsøk tydelig at personer med ME ikke blir behandlet på samme måte som andre med kroniske, nevrologiske lidelser.

Gitt den lenge kjente erkjennelsen om at i det minste en av intervensjonene som er brukt i forsøket er kontraindisert for personer med ME, en intervensjon som allerede er kjent for å føre til uheldige følger hos 50 % av dem som allerede har gjennomgått intervensjonen, er det internasjonal uro om Forskningsrådets PACE Trial.

Jeg anmoder deg sterkt om å lese den vedlagte rapporten og til raskt å respondere på den med den oppmerksomhet den fortjener. Til din informasjon er dokumentet allerede tilgjengelig på internasjonale, akademiske nettsider.

Med vennlig hilsen

Malcolm Hooper 

For mer spesifikk informasjon angående dokumentasjon og funn jf PACE, henvises lesere til

Rapporten «Magical Medicine: How to make a disease disappear» kan lastes ned her: http://www.meactionuk.org.uk/magical-medicine.pdf

***

Hvorfor kalles debatten om ME kontroversell og en ME-strid?

For å forstå, er det nødvendig å redegjøre, opplyse, vie fokus til og belyse om hvem, hva og hvorfor. Hoopers rapport/dokument «Magical Medicine: How to make a disease disappear» forklarer og gir god innsikt i hva som foregår.

Propaganda betegner i moderne språkforståelse en ensidig fremstilling av informasjon for at mennesker skal ta stilling til en sak på en bestemt måte. Propaganda kan utformes på forskjellige måter avhengig av budskap og hensikt, målgruppe, formidlingsmedium og annet.

I ME-saken er årsaken til striden like enkel som den er kompleks og bærer sterkt preg av propaganda. Mer så, enn det en vil karakterisere som en vill konspirasjons-teori.

For å gjøre dette enkelt forklart i en situasjon som har utartet seg til å bli svært så komplisert og omfattende, blir det som følger:

Hvem:

Allerede i 1988 ser en tydlige tegn til at den britiske professoren i psykiatri Simon Wessely begynner å engasjere seg om tilstanden ME. Med seg har han en rekke professorer som Peter White, Michael Sharp ogTrudie Chalder. Disse med flere (tilhengere) har fått tilnavnet «the Wessely School»

Mål:

Re-klassifisere ME i fra WHO ICD-10 diagnosekode G93.3, som er under nevrologiske sykdommer til en lidelse som hører innunder mentale lidelser. Dette vet en fordi den stadige krangelen disse har, samt korrospondanse til og fra WHO.

Note: Når det i ME-debatten stadig snakkes om skille mellom om ME er en psykisk/mental lidelse eller en somatisk/biologisk lidelse, så ligger forklaringen her og akkurat her.

Hvorfor:

ME/CFS er en sykdomstilstand, som selv med klinisk distinkte sykdomskarakter og mønster kun er beskrevet ut i fra symptomer, men mangler verifiserte/godkjente objektive målbare tester eller biomarkører som vil fortelle at du med stor sikkerhet har en sykdom/syndrom/lidelse.

Alle slike tilstander vil naturlig nok være i gråsone med tanke på velferdsordninger, rett til behandling osv. Kostnadene samfunnet har med slike tilstander er stor.

Skjult Agenda: Når store forsikrings-selskaper i USA og UK plotter strategi for hvordan-slippe-utbetalinger til uføre, så kan det ikke være en reel påvisbar godkjent/akseptert sykdom. Vi forstår tegningen her. (Vi har NAV både det som er før og etter med samme agenda)

Da må alle «medisinsk uforklarte» eller uten klar og entydig årsak til sykdom/lidelse forsvinne. Altså MUPS inkl ME. Så der er; hensikt og målgruppe.

Hvordan:

For å i det hele tatt ha en mulighet for å lykkes med en slik strategi, er første bud å inneha alle sentrale roller og plasseringer i statsystemet. Rådgivende til fungerende operative stillinger. Noe Wessely med enorm skare av tilhengere over snart 30 år har fått til.

Virkemidler:

Så lenge det dreier seg om lidelser uten kjent årsak, blir den heller ikke kjent dersom det ikke drives medisinsk forskning. Ved å ikke finansiere forskningsprosjekter og alt som er relatert til forskning, som kan dokumentere en medisinsk og somatisk årsak til tilstanden forhindres og alternative forklaringer med overbevisning selges i stedet. Wessely med tilhengere har systematisk gjennført dette og er fremdeles aktiv, samtidig som spredningen er ett faktum.

Siden denne komplekse-satt-ut-i-livet-saken er gjort av psykriatere og psykiatri er virkemidlene med bruk av autoritære, bruk av tvanginnleggelse og så videre ett faktum.

Konsekvenser:

Enorm

På forskningsfeltet er den skandaløs. Som det ser ut nå, er det få som tilsynelatende har makt nok i hele ordtes forstand, å avsløre eller det å gå i dybden i materialet. Troverdigheten for forskningspublikasjoner og formidling er under….  hinsides!

Hvorvidt vi i fremtiden får en systematisk gjennomgang av psykiatriens publikasjoner om ME er usikkert, men det vil tvinge seg frem en større grad av biometisinsk forskning som ikke en kan benekte.

Nei, individer rammet av ME blir ikke trodd og alternative forklaringer på hvorfor de heller ikke blir friske, står i kø. Så på spørsmål om ME blir tatt på alvor, så nei – ingenmannsland råder.

Aktiviteten til Wessely og co rammer ikke bare ME, men også alt som er i MUPS-sekken. det betyr lidelser FM, GWI, IBS, MCS, PMS, bekkenløsning mm. Så antallet individer er mange mer en to til fire promille antatt ME til fire prosent med kriterier kun brukt i UK. Så får de det som de vil, alt vil ende som DSM somatoforme lidelser.

I England har dette pågått i så lang tid at der faktisk kan snakkes om en gedigen skandale med ukjent «skala».

Hoopers rapport/dokument «Magical Medicine: How to make a disease disappear» står dette (s.44):

 The MRC’s secret files on ME/CFS
It is unknown whether or not the refusal of the MRC to investigate David Sampson’s legitimate complaint has anything to do with the fact that the MRC has a secret file on ME that contains records and correspondence since at least 1988 which, co‐incidentally, is about the time that Simon Wessely began to deny the existence of ME.

The file is held in the UK Government National Archives at Kew (formerly known as the Public Record Office) and was understood to be closed until 2023, but this closed period has been extended until 2071, at the end of which most people currently suffering from ME will be conveniently dead http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/displaycataloguedetails.asp?CATLN=7&CATID=‐5475665

As one puzzled ME sufferer recently noted: “why on earth have a 73 year embargo on these documents on an illness where a load of neurotic people, mostly women, wrongly think they are physically ill?” (http://health.groups.yahoo.com/group/MEActionUK/ 14th October 2009).

The MRC’s secret files on ME/ CFS are closed (ie. unavailable to the public) for an unusually lengthy period of 83 years. The standard closure period is 30 years but, as in the case of these files on ME/CFS, the standard closure period may be extended.

The 30‐ year rule usually applies to documents that are exempt from release under a Freedom of Information Act (FOIA) request and include, for example, documents concerning the formulation of government policy, documents related to defence, to national security, to the economy, and documents that are considered very confidential.

Vi sankker fremdeles om sykdomstilstanden ME. Filer som hemmeligholdes inntil år 2071 betyr i praksis «No one eyes only»

Nei, tror ikke Wessely og co regnet med utbredelsen av internett og sosiale media. Det er frremdeles undelig at de får holde på og dertil fremdeles blir adoptert og trodd på!!

Minner om boka til Jørgen Jelstad, der samme «sak» blir dokumentert.

Jørgen Jelstad bok om ME 2011

Har du ikke lest boka, se her: https://www.cappelendamm.no/_faktab%C3%B8ker/helse-/de-bortgjemte-j%C3%B8rgen-jelstad-9788202348632

-> To Be Continued

Lurer du fremdeles på hvorfor ME-syke barn og unge skriver brev til H.M. Kongen?

Reklamer

3 kommentarer om “På ME-fronten: Battle Damage Assesment

 1. Takk for at du setter søkelys på dette. Det er og blir en skandale og det ser ikke ut til å ta noen ende i nærmeste fremtid.

  1. Heia melivet 😉
   Tusen takk for tilbakemeldig. Å sette søkelys for akkurat det er nok nødvendig. ME-miljøet har tatt opp dette ved flere anledninger, men en trenger visst påminnelse om at det er god grunn til. Ensidig formidling, med den hensikt å bpde dekke over og ignorere, samt benekte biomedisinske funn og evidens i fra publikasjoner og studier, skjer kontinuerlig. Siste var editorial i fra BMJ «a drop». De samme tendensene ser vi her hjemme. MUPSene er aktive, promotering og argumenter er så og si det samme. mer kamuflert, men slutningene ender likt. Samme med henvisning av litteratur, siteringer og relevante biomedisinske funn ikke akkurat diskutert i dybde.

   Hoopers dokument i fra 2010 er omfattende og detaljert, men har perfekte bokmarks i layouten. Måtte bare få sagt det siste. Angående pressemeldingen i fra ME-foreningen kunne jeg ikke finne den igjen i deres arkiver, men to bloggere hadde heldigvis sitert hele. Kunne heller ikke finne noe omfattende diskusjon i feb 2010 ang slippet av rapporten, så da var det nyttig å ta denne opp igjen.

   Heldig for oss, så har det siden 2010 vært en progressiv økning i biomedisinsk forskning og antall publikasjoner er stor. De fleste med god kvalitet. Så vi får i det minste noen resultater, selv om vi må finansiere forskningen selv. Håper dette endrer seg. Fordelen er jo at innen ME-forskning har ulike medisinske spesialister (immunologer, infeksjonsspes, spes på autoimmunne sykd osv) kommet sammen, og det styrker og øker troverdighet for finansiering i fra offentlig hold. Altså det kan ikke stå stille og bli ignorert på samme måte.

   Jepp! Ongoing

   😉 sender gode tanker og håp om bedring på veien.

 2. Tilbaketråkk: På ME-fronten: Kommer The Lancet til å utføre en ny uavhengig fagfellevurdering av PACE-studien? | ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s