Er Helseministeren «ført bak lyset» av barneavdelingen på Helse Sør-Øst/Rikshospitalet og sin kollega Arbeidsministeren med hensyn til praktisering av pleiepengeordningen til ME-syke barn og unge?

I den senere tid fremkommer det at foreldre og pårørende til meget alvorlig og invalidiserende ME-syke barn og unge får avslag på både pleiepenger og trygdeordninger på grunnlag av retningsgivende praksis basert på Trygderettskjennelsen sak nr. 2011/00058, som også innlemmer trygdrettskjennelsen sak nr. 2007/00270. Dåvøy har sendt inn nytt spørsmål i forbindelse med retningsgivende praksis av NAV 20 januar 2012 med krav om at dette blir ordet opp i.

I dette innlegget skal vi se litt nærmere på vedtakene basert på to tidligere blogginnlegg, Trygderettens kjennelse sak nr 2011/00058 og svar fra Helseministeren 2 januar 2012, samt svar fra Arbeidsministeren 16 november 2011 begge på spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy. Blogginnlegg og svarene fra statsrådene omhandler praksis av pleiepengeordningen for ME-syke barn og unge. Se referanselisten for oversikt.

Begrunnelsene for avslag fra NAV Klageinstans på henholdsvis pleiepenger og avslag på søknad om utvidet antall omsorgsdager fra NAV Forvaltning fra januar 2012 som følger:

(…) Situasjonen må imidlertid være tilsvarende alvorlig som i kjennelse 2007-02700 for at det skal kunne ytes pleiepenger etter § 9-11. NAV Klageinstans finner ikke at ditt barns sykdom er tilsvarende alvorlig i den omsøkte periode.

«Da vi ikke finner at ditt barns sykdom er svært alvorlig eller livstruende, jf.
§ 9-11 første ledd, er det heller ikke relevant å vurdere om den er i en stabil eller ustabil fase etter § 9-11 andre ledd.»

«Ut fra diagnoselisten og trygderettens retningslinjer er vilkårene for å få utvidet rett på omsorgsdager ikke oppfylt jf. folketrygdloven § 9-6 andre ledd. På denne bakgrunn gis det avslag på din søknad.»

For familien som fikk avslag på pleiepenger i Trygderettens sak 2011/00058 27 mai 2011 lyder Trygderettens vedtak slik:

«For at det skal kunne ytes pleiepenger etter folketrygdlovens § 9-11 må barnet ha en
livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. I Arbeids- og velferdsdirektoratets
retningslinjer til bestemmelsen heter det blant annet:

”I samarbeid med Rikshospitalets barneklinikk har Rikstrygdeverket kommet fram til
følgende liste over sykdommer og retningslinjer for anvendelsen av bestemmelsen (…)»

”Retten vil […] bemerke at sykdommen ME ikke er listet opp blant de klare
alvorlige sykdommer hvor det normalt innvilges pleiepenger. Det utelukker
imidlertid ikke at pleiepenger kan ytes ved andre sykdommer/skadetilstander.

«Postviralt utmattelsessyndrom/ME er en diagnose som kan variere sterkt i utvikling, grad og styrke. Trygderettens har i kjennelse av 21. desember 2007, ankenummer 07/02700, uttalt seg nærmere om når diagnosen ME kan anses svært alvorlig og livstruende. Retten uttalte her at sykdommens først kunne anses som svært alvorlig og livstruende da barnet ikke lengre klarte å ta til seg føde, men måtte sondeernæres. NAV Klageinstans kan ikke se at dette er tilfelle i denne saken.»

Når barn rammes er prognosen gjerne god. Retten viser i denne sammenheng til
redegjørelse/brosjyre fra 2008, Vegard Bruun Wyller, Rikshospitalet 2008, ”Kronisk
utmattelsessyndrom hos barn og ungdommer, Myalgisk encefalopati (CFS/ME)”.
Redegjørelsen ligger som sakens dokument 20 hvor det blant annet heter:

”Hvordan er framtidsutsiktene (prognosen)?

Hos barn og ungdommer har kronisk utmattelsessyndrom en meget god prognose; de
aller fleste blir til slutt nesten eller helt friske. Forløpet kan imidlertid være langvarig,
ofte flere år. Mange erfarer dessuten at sykdomsintensiteten svinger, noe som kan gi
plutselige ”nedturer” i en fase der man egentlig er i ferd med å friskne til. I en slik
situasjon er det viktig å bevare en realistisk optimisme – framtidsutsiktene er tross alt
gode for de aller fleste.”

«Det synes å være enighet innen medisinske miljøer om at man med kronisk
utmattelsessyndrom hos barn og ungdom, ikke mener livslang. At sykdommen kan innebære
betydelig nedsatt funksjonsevne er åpenbart, men retten finner likevel ikke at det ikke kan gis
stønad etter folketrygdlovens § 9-10 i den aktuelle periode i C tilfelle.»

«På bakgrunn av uttalelsene i forarbeidene finner retten det riktig å legge denne
forskriftsbestemmelsen til grunn også ved avgjørelsen av om C sykdom faller inn under
folketrygdlovens § 9-10 andre ledd. Hans sykdom er ikke blant de angitte i bestemmelsens
pkt. 1 – 26. Når det gjelder bestemmelsens pkt. 27, er det rettens oppfatning at andre
sykdommer må kunne sidestilles når det gjelder alvorlighet, prognose osv. med de som er
uttrykkelig angitt i pkt. 1 – 26, for å fylle lovens vilkår.»

***

Det trygderettskjennelsene sier, den siste fra 27 mai 2011 er at:

Barn og unge med diagnose ME må være så syke at de må sondemates for å tilfredsstille kravene til pleiepenger.

Selv om ME også betegnes som kronisk utmattelsessykdom menes ikke det at tilstanden er kronisk, selv om den kan være langvarig.

Trygderetten tar ikke hensyn til sykdommens svingende forløp og invalidisering/sterkt nedsatt funksjonsevne, altså som er å betrakte som en funksjonshemning.

Rikshospitalets liste over alvorlige og livstruende sykdommer hvor ME ikke er listet opp blir konsekvent brukt.

Wyller om ME syke barn og unge: Mange erfarer dessuten at sykdomsintensiteten svinger, noe som kan gi plutselige ”nedturer” i en fase der man egentlig er i ferd med å friskne til. I en slik situasjon er det viktig å bevare en realistisk optimisme – framtidsutsiktene er tross alt gode for de aller fleste.”

Sitatet til Wyller som sier noe om sykdommens prognose og svingninger blir tolket av retten som om sykdommen ME verken er alvorlig, invalidiserende, periodevis kritisk eller at en liten «nedtur» er av en slik art at det trenges kontinuerlig pleie og tilsyn. Og i alle fall ikke langvarig.

Tiltross for at den «nedturen» kan vedvare i flere dager, måneder og for noen også år…. Med daglige svingninger i sykdommens karakteristiske natur, som gir konsekvenser som blant annet manglende energiproduksjon, sterk kognitiv svikt, ortostatisk intoleranse/POTS og nedsatt bevissthetsgrad. Som i praksis medfører at barnet ikke er i stand til å ivareta selvstendig humane primære behov selv om du aldersmessig er gammel nok.

***

Stortingsrepresentantene har anledning til å spørre statsråder spørsmål. Laila Dåvøy (Krf) har ved flere anledninger den siste tiden prøvd å få svar på rett og praksis vedrørende pleiepenger til foreldre/foresatte med ME-syke barn og unge som i den senere tid får avslag på avslag.

Som det fremkommer i besvarelse av Arbeidsministeren 16 november 2011 og Helseministerens svar 2 januar 2012 er det både avvik og ikke sammenfallende informasjon i samme sak, samt at svarene ikke samsvarer med vedtak fra NAV i januar 2012.

På bakgrunn av dette må en kunne stille spørsmålet:

Er Helseministeren «ført bak lyset» av barneavdelingen på Helse sør-øst/Rikshospitalet og sin kollega Arbeidsministeren med hensyn til praktisering av pleiepengeordningen til ME-syke barn og unge?

Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren 16 desember 2011. Dokument nr. 15:496 (2011-2012).

Helseministerens svar 2 januar 2012

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når det gjelder listen som representanten Laila Dåvøy viser til, har Helse Sør-Øst RHF informert meg om at det daværende Rikstrygdeverket i samarbeid med Rikshospitalets barneklinikk på 1990-tallet utarbeidet en liste over en rekke sykdommer som gir rett til pleiepenger.

Denne listen skal ha blitt justert i ettertid. Det blir feil å ta listen som et uttrykk for at Oslo Universitetssykehus ikke ser på CFS/ME som en alvorlig sykdom. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Oslo universitetssykehus betrakter CFS/ME som en svært alvorlig tilstand hvis alvorlighetsgrad må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Helse Sør-Øst viser til at Oslo Universitetssykehus legger til grunn at barn og unge med kronisk utmattelsessyndrom ofte har et så alvorlig tilstandsbilde at det kan gi grunnlag for å tilstå pleiepenger i kortere eller lengre deler av sykdomsforløpet. Noen av barna er så unge at de også ved mindre grad av funksjonsnedsettelse vil ha behov for å ha en av foreldrene hjemme for å komme videre med behandlingen, som i sterk grad involverer foreldrene.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å bidra til arbeidet med individuell plan i de sakene der de også yter tjenester. Kaasa-utvalget har utredet ytelser for pårørende med omfattende omsorgsoppgaver, NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørende omsorg.
Jeg har tidligere informert Stortinget om at utredningen vil bli sendt på høring.

I mellomtiden er det viktig at disse familiene får nødvendig hjelp etter gjeldende regelverk.
*
Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til Arbeidsministeren 4 november 2011. Dokument nr. 15:197 (2011-2012)

Arbeidsministeren svar 16 november 2011:

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg kjenner ikke konkret disse sakene. Jeg gir derfor her generell informasjon om praktiseringen pleiepengeordningen i forhold til foreldre med omsorg for barn med diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Etter folketrygdloven § 9-11 kan det ytes pleiepenger til yrkesaktive foreldre som har omsorg for ”barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade” som trenger ”kontinuerlig tilsyn og pleie”. Når sykdommen må anses for varig, er retten til pleiepenger begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil.

Det kan også utbetales pleiepenger i startfasen av en svært alvorlig sykdom. Hvor lenge det kan tilstås pleiepenger i slike perioder vurderes konkret i hver enkelt sak. I noen tilfeller tar det for eksempel lang tid før diagnose stilles fordi det et er en sjelden tilstand, og da vil startfasen bli lenger. Normalt vil startfasen være om lag seks til åtte måneder, men kan strekke seg lenger i særlige tilfeller.

Vilkåret om svært alvorlig sykdom innebærer at det bare er de mest alvorlige sykdomsutslagene hos barn som utløser rett til pleiepenger.

Etaten har i samarbeid med Rikshospitalets barneklinikk kommet frem til en liste over de klart alvorlige sykdommer hvor det normalt innvilges pleiepenger. Dette gjelder kreftpasienter, barn med store trafikkskader eller andre alvorlige skader, for tidlig fødte barn eller kritisk syke nyfødte barn med hjertefeil, store funksjonshemnninger, alvorlig astma, samt psykiatriske diagnoser hvor barnet er suicidalt eller i en så alvorlig tilstand at barnet av andre grunner trenger kontinuerlig tilsyn. ME er som det framgår ikke med i denne listen.

Retningslinjene er imidlertid ikke uttømmende, men gir en anvisning på hvordan man vurderer alvorlighetskravet. ME er en sykdom som kan variere sterkt i utvikling, grad og styrke. Trygderetten har lagt til grunn at det generelle sykdomsbildet ikke er slik at diagnosen i seg selv gir rett til pleiepenger. Selv om det eventuelt er behov for omfattende pleie fra foreldrene, kan ikke sykdomsbildet generelt sammenlignes med de sykdommene som etter retningslinjene anses som svært alvorlige.

I Trygderetts kjennelse 07/02700 la retten til grunn at sykdommen ikke ble ansett tilstrekkelig alvorlig før den utviklet seg slik at barnet måtte soneernæres. Sakene praktiseres imidlertid ikke slik at det er et vilkår at barnet sondeernæres for at sykdommen kan anses tilstrekkelig alvorlig. Imidlertid sier kjennelsen noe om hvilken alvorlighetsgrad som kreves for at ME i det enkelte tilfellet skal kunne anses som svært alvorlig eller livstruende sykdom.

Det kan også tilstås pleiepenger til yrkesaktive foreldre som har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller behandlet poliklinisk i sykehus, jf. folketrygdloven § 9-10. Har barnet en kronisk sykdom, er aldersgrensen 18 år.
ME er vanligvis ikke kronisk, spesielt for barn og unge der prognosen er relativt god. Omtrent alle barn/ungdommer med ME er over 12 år og faller derfor utenfor bestemmelsen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at deres helhetsinntrykket er at det gis tilstrekkelig informasjon før stønaden stanses, men at det ikke kan utelukkes at det finnes eksempler der dette ikke er gjort. I mange saker gis det også pleiepenger i en overgangsperiode på tre måneder dersom man har mottatt ytelsen i lang tid. Regelverket krever som nevnt at det foretas en konkret vurdering i den enkelte sak.

Selv om et barn kan ha sterkt behov for tilsyn og hjelp, kan det likevel være slik at sykdommen ikke kan karakteriseres som livstruende eller så alvorlig at man oppfyller vilkårene for rett til pleiepenger. Dersom foreldrene mener NAV forvaltning har vurdert denne enkeltsaken for strengt, kan de påklage vedtaket og i siste instans anke til Trygderetten.

Dersom det ikke foreligger rett til pleiepenger, kan foreldrene som ønsker å ha tilsyn og pleie med barnet ha rett til hjelpestønad hvis sykdommen anses som varig (mer enn tre års varighet). Høyeste sats er ca 80 000 kroner årlig. Omsorgslønn fra kommunen kan også være en aktuell ytelse. Kaasa-utvalget la frem sin rapport 17. oktober i år, NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg.

Utvalget har ønsket å styrke familier hvor det er barn med alvorlige varige lidelser og pårørende med særlig krevende omsorgsoppgaver. Utvalget foreslår blant annet en utvidelse av pleiepengeordningen. Utvalgets forslag vil bli vurdert på ordinært vis

***

Diskusjon:

Rikshospitalets liste:

Bjurstrøm 16 nov 2011: Etaten har i samarbeid med Rikshospitalets barneklinikk kommet frem til en liste over de klart alvorlige sykdommer hvor det normalt innvilges pleiepenger. ME er som det framgår ikke med i denne listen.

Helseministeren 2 jan 2012: Når det gjelder listen som representanten Laila Dåvøy viser til, har Helse Sør-Øst RHF informert meg om at det daværende Rikstrygdeverket i samarbeid med Rikshospitalets barneklinikk på 1990-tallet utarbeidet en liste over en rekke sykdommer som gir rett til pleiepenger.

Denne listen skal ha blitt justert i ettertid. Det blir feil å ta listen som et uttrykk for at Oslo Universitetssykehus ikke ser på CFS/ME som en alvorlig sykdom. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Oslo universitetssykehus betrakter CFS/ME som en svært alvorlig tilstand hvis alvorlighetsgrad må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

mhj Kommentar: Enten er helseministeren feilinformert av Rikshospitalet siden Bjurstrøm sier at ME ikke er listet eller har Bjurstrøm ikke informert NAV om at ME er en alvorlig sykdom i eget skriv?

Dermed er fremdeles rettspraksis styrende for avslag på pleiepenger. Vedtak om avslag på pleiepenger ble fattet etter Helseministerens svar 2 januar 2012.

Alvorlighetsgrad/sykdomsgrad:

Bjurstrøm 16 nov 2011: ME er en sykdom som kan variere sterkt i utvikling, grad og styrke. Trygderetten har lagt til grunn at det generelle sykdomsbildet ikke er slik at diagnosen i seg selv gir rett til pleiepenger. Selv om det eventuelt er behov for omfattende pleie fra foreldrene, kan ikke sykdomsbildet generelt sammenlignes med de sykdommene som etter retningslinjene anses som svært alvorlige.

I Trygderetts kjennelse 07/02700 la retten til grunn at sykdommen ikke ble ansett tilstrekkelig alvorlig før den utviklet seg slik at barnet måtte soneernæres.

Sakene praktiseres imidlertid ikke slik at det er et vilkår at barnet sondeernæres for at sykdommen kan anses tilstrekkelig alvorlig. Imidlertid sier kjennelsen noe om hvilken alvorlighetsgrad som kreves for at ME i det enkelte tilfellet skal kunne anses som svært alvorlig eller livstruende sykdom.

Helseministeren 2 januar 2012: Helse Sør-Øst viser til at Oslo Universitetssykehus legger til grunn at barn og unge med kronisk utmattelsessyndrom ofte har et så alvorlig tilstandsbilde at det kan gi grunnlag for å tilstå pleiepenger i kortere eller lengre deler av sykdomsforløpet.

Noen av barna er så unge at de også ved mindre grad av funksjonsnedsettelse vil ha behov for å ha en av foreldrene hjemme for å komme videre med behandlingen, som i sterk grad involverer foreldrene.

mhj kommentar: Her henviser Bjurstrøm til trygdrettskjennelsen og sier at alvorlighetsgraden må være slik at barnet må sondemates i samme åndedrag som hun sier at det ikke er ett vilkår for at pleiepenger kan innvilges.

Helseministeren sier følgene på bakgrunn av informasjonen fra Rikshospitalet at ME-syke barn og unge har ofte ett så alvorlig tilstandsbilde at det kan gi grunnlag for pleiepenger i kortere eller lengre deler av sykdomsforløpet.

Jeg viser til en familie som i januar 2012 fikk avslag på pleiepenger fra NAV Klageinstans:

«Det fremgår av saksopplysningene at ditt barn, har diagnosen ME. Ifølge kravskjema for perioden er sykdommen vurdert av lege til å ligge mellom alvorlig og svært alvorlig. Barnet trenger tilsyn og pleie døgnet rundt. Barnet er stort sett sengeliggende (…). Medisinsk sett innfrir barnet kravet til sondeernæring. Situasjonen betegnes som ustabil (…).»

«Situasjonen må imidlertid være tilsvarende alvorlig som i kjennelse 2007-02700 for at det skal kunne ytes pleiepenger etter § 9-11. NAV Klageinstans finner ikke at ditt barns sykdom er tilsvarende alvorlig i den omsøkte periode. Du fyller derfor ikke vilkårene i § 9-11 for pleiepenger.»

I dette tilfellet sier legen at det kan bli nødvendig med sondemating på grunn av sykdomstilstand da sykdomstilstanden betegnes som ustabil i tillegg til å være alvorlig til svært alvorlig.

Har Helseministeren blitt feilinformert av Rikshospitalet?

Bjurstrøm en måned tidligere uttaler at trygderettskjennelsen sier noe om at ME barn og unge må være på grensen til at liv kan opprettholdes før foreldrene kan pleie sitt barn, men altså ikke som ett vilkår.

Når NAV Klageinstans overser legens vurdering og konsekvent gir avslag på pleiepenger når barnet ikke har en sonde i nesen, lyver Bjurstrøm for stortingsrepresentanten da?

Har ikke Helseministeren og Arbeidsministeren snakket sammen?

Lyver Arbeidsministeren Helseministeren rett opp i fjeset?

Som det fremkommer av svarene til Helseministeren og Arbeidsministeren ser vi at svarene spriker og avviker stort i forhold til informasjonen gitt fra Wyllers barneavdeling for ME-syke barn og unge.

Til syvende og sist er det Helseministerens ansvar å se til at pleie- og omsorgssituasjonen for norske statsborgere blir ivaretatt i henhold til satsningsområder innen helsetjenesten.

I tilfellet ME-syke barn og unge kan det tilsynelatende virke som om noen har ført Helseministeren bak lyset og at Arbeidsministeren virker naiv og helt klart burde satt seg inn i hva disse familiene må gjennomgå på grunn av at NAV kjører retningsgivende praksis, noe som er Arbeidsministerens plikt, ansvar og oppgave.

Er det overlege Vegard Bruun Wyller som opptrer som «konge» og «statsoverhode» i god «diktatur-stil» og har maktstatus som medfører at norske barn og unge som blir rammet av ME IKKE får den annerkjennelsen for den alvorlige og invalidiserende sykdommen det er?

Har overlege Wyller som har faglig medisinsk ansvar for ME syke barn og unge ført Helseminister, Arbeidsminister, Storting og rettsstaten Norge bak lyset?

«Jeg vil at alle pasienter og pårørende skal møtes med respekt og forståelse. Det er ikke den enkeltes diagnose, men den enkeltes behov for helsehjelp og bistand som skal avgjøre hvilke tjenester som skal tilbys.» Helseministeren 28 november 2011.

***

Referanser, kilder og aktuelle linker:

Blogginnlegg 12 januar 2012: «Med Fokus på ME-syke barn og unge: Avslag på anke om pleiepenger-neste trinn er Trygderetten!» 

Blogginnlegg 14 januar 2012: Pårørende til ME-syke barn og unge er fratatt ALLE rettigheter av NAV

Trygderettens kjennelse sak nr 2011/00058 27 mai 2011

Wyller 2008, Kronisk utmattelsessyndrom hos barn og ungdom
Vegard Bruun Wyller, overlege ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

L28.02.1997 nr. 19 Lov om folketrygd (folketrygdloven). Del IV. Ytelser ved sykdom m.m. Kapittel 9. Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom.

Forskrift: F25.03.1997 nr 263 Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd.

Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til Arbeidsministeren 4 november 2011. Dokument nr. 15:197 (2011-2012). Svar 16 november 2011.

Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren 16 desember 2011. Dokument nr. 15:496 (2011-2012).

Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren 28. november 2011 Sak nr. 7 [18:17:18]

***

Overlege VB Wyller prognose:

Kronisk utmattelsessyndrom har et langvarig forløp og usikker prognose; en nylig oversiktsartikkel konkluderte med 5 % helbredelse og 40 % bedring i voksenpopulasjonen.

Ungdommer ser ut til å ha bedre langtidsprognose, men forløpet er langvarig. Det er grunn til å tro at dette forkortes dersom pasienten på et tidlig tidspunkt møter profesjonell hjelp.

Oversiktsartikkelen som tallene er hentet fra sier dette om prognose:

A systematic review describing the prognosis of chronic fatigue syndrome

Results
Twenty-eight articles met the inclusion criteria and, for the 14 studies of subjects meeting operational criteria for CFS, the median full recovery rate was 5% (range 0–31%) and the median proportion of patients who improved during follow-up was 39.5% (range 8–63%). Less fatigue severity at baseline, a sense of control over symptoms and not attributing illness to a physical cause were all associated with a good outcome. Return to work at follow-up ranged from 8 to 30% in the three studies that considered this outcome. Conclusions. Full recovery from untreated CFS is rare. The prognosis for an improvement in symptoms is less gloomy.

*****

«Jeg vil at alle pasienter og pårørende skal møtes med respekt og forståelse. Det er ikke den enkeltes diagnose, men den enkeltes behov for helsehjelp og bistand som skal avgjøre hvilke tjenester som skal tilbys.» Helseministeren 28 november 2011.

«Voices from the shadows»

*****

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.