Norsk Forskning – Lillestrøm Helseklinikk: NO-CFS, fase to. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med ME/CFS

I dette innlegget blir det gitt en presentasjon av forskningsstudien (3) og forskningsprotokollen (6) til Lillestrøm Helseklinikks fase II studie på ME-pasienter. Prosjektbeskrivelsen er frigitt av REK.

Forskningsstudien har til hensikt å finne ut om pasienter med ME/CFS (myalgisk encefalopati /”chronic fatigue syndrome”) har et unormalt immunsystem. Immunsystemet kan være påvirket av flere faktorer som er medfødte, men det er også mulig at infeksjoner kan spille en rolle.

Studien tar utgangspunkt i pasienter med ME/CFS og skal undersøke følgende:
1. Er det noe galt med immunsystemet hos pasienter med ME/CFS, i så fall hva er galt?
2. Finnes retrovirus i pasientene og er det en mulig årsak til sykdom?
3. Finnes andre virus som er relevante for sykdommen?
4. Er det noen metabolske endringer hos noen av pasientene?

Lillestrøm Helseklinikk har allerede satt i gang en ny forskningsstudie med tittel: «NO-CFS, fase to. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med ME/CFS». Den vitenskapelige tittelen er: “NO-CFS, stage 2, characterizing virus and immune function in patients with CFS”

 Den primære målsetningen i studiens fase II er å identifisere mulige patogene faktorer som kan være årsak til ME/CFS via serologi og virologi, samt redegjøre for mulige dysfunksjoner i funksjonen til og i immunceller.(6)

 Det sekundære målet er å identifisere biomarkører i biologiske prøver ved brukt av flow cytometriske prosedyrer, metabolomics, multiplex analyser og ELISA. (6)

Denne studien er å karakterisere som en pilotstudie, slik at positive resultater fra denne kan danne grunnlag for senere studier.

Bakgrunn og formål med studie fase II (Hypotese): Myalgisk encephalopati, ME / kronisk utmattelses syndrom (CFS) er en sykdom med en hittil ukjent etiologi. Sykdommen kan medføre uttalte symptomer og varig redusert funksjonsevne samt invaliditet. Det er påvist både reaktiverte virus og kroniske infeksjoner hos denne pasientgruppen. I tillegg er det kjent at sykdommen kan utløses av virus infeksjoner. For å bedre forstå etiologi og patofysiologi i ME/CFS, vil Lillestrøm Helseklinikk utforske i detalj virus serologi og reaktivering, i tillegg til flere parametre for immunfunksjon med spesielt fokus på immunforsvaret mot virusinfiserte celler hos pasienter med kjent ME/CFS, utvalgte familiemedlemmer og friske kontroller. I tillegg vil noen få pasienter og kontroller få gjennomført metabolomics analyser. Ervervet kunnskap om sykdomsmekanismene til ME/CFS kan lede til relevante behandlingsstrategier for denne og relaterte sykdomsgrupper.(3)

Om forsvarlighet til gjennomføring av studien sier Dr. Johnsgaard: Denne pasientgruppen utgjør en stor pasientgruppe med stort funksjonstap men er av bemerkelsesverdig lite interesse for forskere innenfor større forskningsinstitutter. Pasientene har per idag ingen behandlingsmuligheter i det offentlige helsevesenet. Vi ser et klart behov for forskning på disse pasientene, spesielt i samarbeide med større, kjente forskningsinstitusjoner med relevant kompetanse. (3)

 ***

 

 

Hvem er Lillestrøm Helseklinikk (1):

Lillestrøm Helseklinikk (LHK) er en privat helseklinikk som de siste årene har spesialisert seg på utredning, behandling og forskning på kroniske lidelser som kronisk utmattelses syndrom og myalgisk encefalopati/myelitt, kroniske fordøyelsesproblemer (IBS), fibromyalgi/kroniske smertetilstander med mer.

Bilde 1: Dr. Mette S. Johnsgaard ved Lillestrøm Helseklinikk.

Spesialiseringen innebærer blant annet kontakt med nasjonale og internasjonale klinikker, spesialister og forskere.

Utredningen gjennomføres så langt som mulig på laboratorier i Norge, men der det er nødvendig benyttes det utenlandske laboratorier som er kvalifiserte/sertifiserte som kliniske laboratorier.

Behandlingen går i korte trekk ut på å behandle det en finner i utredningen med både medikamenter som brukes normalt i Norge i tillegg til noen medikamenter som kun fås på registreringsfritak. Behandlingene er kjent i utlandet. Det fokuserer på en helhetlig tilnærming som også inkluderer ernæringsråd og ernæringstilskudd. I noen tilfeller anbefales intravenøse behandlinger.

Utredning og behandling av pasienter hos LHK er individuelt tilrettelagt pasientens kliniske bilde og behov.

Utredningene og behandlingene er stadig i endring ut ifra klinisk erfaring på klinikken, forskningsresultater, og endringer i erfaringene til samarbeidspartnerne til Lillestrøm helseklinikk i inn og utland.

Lillestrøm Helseklinikk  kvalitetsikrer utredningene som tilbys og benytter kun kliniske laboratorier som er kvalitetssikret. De tilbyr relevante tester til pasienter dersom de kan være klinisk relevante i forhold til pasientens symptomer, patogenese og pasienthistorie.

Grunnlaget for behandlere verden over som driver behandling av ME/CFS har sitt utgangspunkt i Kanadakriteriene som beskriver diagnosekriterier (2) og er basert på erfaringsbasert vitenskap over flere tiår.

Arbeidshypotesene til LHK når det gjelder ME/CFS er det en sykdom som antakeligvis er forårsaket av en immunologisk inflammasjon (betennelse), som kan føre til en rekke sekundære lidelser. Dette kan forklare gastrointestinale symptomer, sekundære biotoksin sykdommer og reaktiverte virus/kroniske infeksjoner. Noe fase II studien har som målsetting.

***

 Introduksjon til studien (3):

 

Prosjektteam i fase II studien:

Prosjektleder: Dr. Mette Sophie Johnsgaard. Daglig leder og medisinsk ansvarlig ved Lillestrøm Helseklinikk.


I forskningsteamet finner vi fem prosjektmedarbeidere, hvor av tre er forskere og to rådgivere:

ⱱ Forsker Dr. Med. Mauro Malnati. Gruppeleder for human virologi ved San Raffaele Scientific Institute i Milano i Italia.

ⱱ  Forsker Prof. Dr. med Judy Mikovits. Tidligere WPI. (Samarbeid avsluttet, pers. meddelelse Dr. Mette)

ⱱ Forsker Prof. Yenan Bryceson. Center for Infectious Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

ⱱ Rådgiver: Overlege Dr. med. Asbjørg Stray-Pedersen. Avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet, Oslo.

ⱱ Rådgiver: Professor Ola Didrik Saugestad. Pediatrisk forskningsenhet, Rikshospitalet, Oslo.  

***

 Prosjektramme og Publisering:

Relevante resultater vil publiseres i internasjonale annerkjente tidsskrift.

Prosjektstart: 1 februar 2011

Prosjektslutt: 31 desember 2012

***

Finansiering:

Det er ikke gitt offentlig statlig støtte til prosjektet, som i hovedsak finansierer av Lillestrøm Helseklinikk AS. Prosjektet finansieres av Lillestrøm helseklinikk AS, men det vil søkes også midler i private fond. Samarbeidende forskningsinstitutter vil finansiere prøvetagningen på de enkelte instituttene. (3). Deltakere har ingen økonomiske utlegg i forbindelse med studien jf. Norske retningslinjer.

 ***

Det er strenge regler for forskningsprosjekter i Norge og disse skal godkjennes og overvåkes av REK. Se vedtaket for Prosjektgodkjenning fra REK (4)

Søknaden skal inneholde bestemte beskrivelser for hva prosjektet skal innebære både kvalitativt og kvantitativt. Etiske retningslinjer skal være kartlagt. Les mer på REK sine sider for søknader og etiske retningslinjer.

Om faglig og vitenskapelig begrunnelse for valg av innsamling og metodikk sier Dr. Mette S. Johnsgaard (3):

Pasienter som får diagnosen Chronic Fatigue Syndrom (CFS) får diagnosen utifra standardiserte symptomkriterier. Dett gir en heterogen gruppe pasienter som kan ha alt ifra en stressrelatert ”utbrenthet” til en kronisk sykdomsfølelse/influensafølelse karakterisert ved ekstrem utmattelse, nattesvette, lymfadenitter med mer. Vi tror at pasienter i denne gruppe har en ukjent immunpatologi. Denne kan være medfødt og utløst av en virus infeksjon, men det  er også en mulighet for at immunpatologien kan  være direkte relatert til en ny human  gammaretrovirus infeksjon med eller uten virale  co-infeksjoner. En eventuell immunpatologi kan ha forskjellig etiologi, men vise like symptomtrekk. For å finne en behandlingsløsning for denne pasientgruppen er det avgjørende å utforske flere mulige bakgrunnsårsaker samtidig.

I oktober 2009 kom det ut en studie som viste en sammenheng mellom pasienter med CFS og gammaretroviruset XMRV. Flere studier etter dette har ikke vist noen sammenheng mellom retrovirus og CFS, inntil august i 2010 hvor det igjen ble slått fast en klar sammenheng mellom  retrovirus og CFS sammenliknet med kontroller.

Tidligere er det vist en klar sammenheng mellom immun deregulering etter en ekstern stimuli, ofte  en viral infeksjon. Vi vil, i tillegg til å se etter gammaretroviruset, også lete etter kjente  medfødte immundefekter i tillegg til flere kjente  virus infeksjoner. Samtlige funn sammenliknes  hos syke, familiemedlemmer med symptomer og  friske med eller uten kontakt med pasienter med  CFS . Metabolomics er studien av alle metabolittene i et system for å forstå en metabolsk tilstand. Metabolske studier av pas.  med ME/CFS er ikke gjort per i dag. Ved å sette slike studier i sammenheng med immunpatologi og infeksjoner kan vi komme nærmere en forståelse for patofysiologiske sammenhenger. (3)

Prosjektets omfang: opptil 120 deltakere inkludert barn/unge. Det ønskes i denne studien å inkludere større familier med opphopning av sykdom. I tillegg ønskes det å ha inkludere ca 20 av de mest funksjonshemmede.

Pasienter og utvalg av kontrollgrupper (3):

Vi ønsker å inkludere flest mulig innenfor familier hvor flere er rammet av sykdommen ME/CFS.

Vi ønsker å inkludere 20 av de sykeste pasientene i Norge som kan ha problemer med å signere fordi de er så syke. Vi tror det vil være lettere å finne sykdomsmekanismer hos disse pasientene enn de som er mindre hardt rammet.

 

Pasienter:

Pasienter med klar ME/CFS diagnose. Det vil også inkluderes et fåtall familiemedlemmer til pasienter med ME/CFS dersom de viser tegn til å kunne utvikle samme sykdom

Studien går ut på å forske på mulige immundefekter og infeksjoner på denne pasientgruppen. En liten del av pasientene vil også få utført metabolomics analyser for å sammenlikne funn med metabolsk status.

Tabell 1 viser inklusjon og ekslusjonskriteriene for deltakere i fase II-studien.

 

Utvelgelse av kontrollgruppe:

Dels friske familiemedlemmer, dels friske kontroller uten kontakt med denne pasientgruppen.

Vi ønsker å sammenlikne verdier på pasienter, deres pårørende og friske uten kontakt med ME/CFS pasienter for å se etter relevante funn som kan forklare hvorfor noen er syke og andre er friske. Det er for eksempel funnet human gammaretrovirus hos friske mennesker også.

Virusinfeksjoner kan sekundært påvirke  immunfunksjon. I tillegg kan mer eller mindre alvorlige mutasjoner hos mennesker forårsake primære defekter i immunfunksjon som kan øke risiko for alvorlige virusinfeksjoner.

 Tabell 2 viser hvem som kan inkluderes som deltakere av friske kontroller

Vurdering av fordeler og ulemper i denne studien er:

Fordeler:

Prosjektdeltager vil få en grundig utredning.  Dette kan over tid føre til større forståelse til sykdommen den enkelte har og forhåpentligvis også senere til mulige behandlingsprotokoller.

ME/CFS pasientgruppen som helhet er preget av en heterogenitet som vanskeliggjør diagnostisering, utredning og behandling. Vi håper studien vil bidra til større forståelse til sykdommen og åpne opp for mulige behandlingsprotokoller.

Samfunnsmessig er pasientgruppen en stor byrde sosioøkonomisk. Vi håper en større forståelse til sykdomsmekanismer kan øke forståelsen av sykdommen slik at vi kan få i gang behandlingsforsøk.

De siste årenes fremskritt innenfor infeksjonsmedisin og immunologi kan ha ført til en større mulighet til forståelse av sykdommen.

Videre forskningen innenfor patofysiologiske mekanismer bak ME/CFS kan igjen øke vår forståelse av nevnte fagområder.

Ulemper:

Blodprøvetagning er et rutinemessig inngrep som i seg selv medfører minimal risiko for skade.

Noen pasienter har problemer med å ta blodprøver, ettersom de kan erfare en forverring av sykdommen etter større mengder blodprøver. I tillegg er vi klar over at en falsk forhåpning den enkelte kan få til å finne raske behandlinger hos denne pasientgruppen.

Pasienter med diagnosen CFS kan bli stigmatisert dersom en ny human retrovirus infeksjon kan forklare sykdommen eller om resultat tyder på en primær defekt i immunfunksjon. For de fleste pasienter, vurderer vi likevel at økt forståelse av sykdommen vil gynne den enkelte pasient.

Informasjon gitt til voksne deltakere (5a):

I oktober 2009 ble det publisert en studie i USA som viste en mulig sammenheng mellom et

nytt retrovirus (XMRV) og ME/CFS. Flere studier har i ettertid ikke klart å finne samme

resultat inntil august i 2010, hvor et av de store forskningsinstitusjonene i USA fant

sammenheng mellom XMRV og ME/CFS.

De siste årene har kunnskapene omkring medfødte immundefekter økt, og dette har ført til

en større forståelse av immunsystemet.

Ved å utforske immunsystemet samtidig som vi ser etter virus infeksjoner og infeksjon med

det nye retroviruset tror vi at vi vil klare å forklare sykdomsmekanismene til ME/CFS. Dette

er avgjørende dersom vi skal klare å finne frem til relevante behandlingsstrategier.

I tillegg til dette vil noen få pasienter få gjennomført prøver som viser mulige metabolske

forandringer som vil kunne si noe blant annet om den cellulære energiomsetningen.

Blodprøvene som tas vil sendes samtidig til tre forskningsinstitusjoner i utlandet. Prøvene

som analyseres på disse institusjonene vil påvise eventuell retrovirus infeksjon, andre

relevante virus infeksjoner samt se nærmere på immunsystemet. Noen få pasienter vil også

få gjennomført en metabolsk profil.

 ***

Prosjektbeskrivelsen, studieprotokollen, godkjenningsbrev fra REK og informasjon til deltakere i studien finner du her: 

Referanser:

(1) Lillestrøm Helseklinikk hjemmeside

(2) Kanada-kriteriene: Journal of CFS, Vol 11 (1) 2003

(3) Lillestrøm Helseklinikks Prosjektsøknad fase II_LHK_REK_22feb2011

(4) Godkjenning av fase II_REK_1sept2011

(5a) Forespørsel og informasjon om deltakelse i forskningsprosjektet_fase II_LHK.

(5b) Forespørsel og informasjon om deltakelse i forskningsprosjektet for barn_fase II_LHK

(5c) Forespørsel og informasjon om deltakelse_kontroller_ i forskningsprosjektet_fase II_LHK

(6) Study Protocoll for Lillestrøm Health Clinic, Stage II_NO_CFS stage 2_characterizing virus and immune function in patients with CFS__LHK_2011.

Andre linker:

REK

WPI

San raffaele Scientific Institute i Milano i Italia.

Lillestrøm Helseklinikk fase en studie kan du lese her

En kommentar om “Norsk Forskning – Lillestrøm Helseklinikk: NO-CFS, fase to. Karakterisering av virus og immunfunksjoner hos pasienter med ME/CFS

  1. Tilbaketråkk: På ME-fronten: Aktuell biomarkør for ME-pasienter mistet fotfeste – ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..