En akutt epidemi med Giardia lamblia gir økt forekomst av IBS og kronisk fatigue i tre år etterpå

I en artikkel i Dagens Medisin 1 desember 2011 kan vi lese om forskning som er gjort i tilknytting til Giardia-epidemien i Bergen i 2004 som følger: Under og etter epidemien ble det påvist giardia lamblia i avføringsprøver fra 1252 personer. Det er vist at akutt gastroenteritt kan føre til økt forekomst av irritabel tarm (IBS). Det er også vist at akutte infeksjoner og kroniske sykdommer er assosiert med økt forekomst av kronisk fatigue. Forskerne fra Bergen undersøkte om slik sammenheng kunne påvises etter den lokale giardia lamblia-epidemien.

I Bergen ble en av drikkevannskildene forurenset med overflatevann fra nærliggende jordbruk høsten 2004. Det førte til en stor epidemi av akutt mage- og tarminfeksjon forårsaket av den parasittiske protozoen Giardia lamblia. Det er beregnet at ca 2500 personer ble behandlet med antiprotozo legemiddel (metronidazol). I Norge er dette en uvanlig årsak til tarminfeksjon, men i land med dårligere hygienisk standard er det relativt vanlig.

MATERIALE OG METODE. Gruppen av 1252 personer med påvist Giardia lamblia var den eksponerte gruppen. Fra Folkeregisteret ble det rekruttert et alders- og kjønnsmatchet kontrollmateriale med to kontroller for hver eksponert person. På grunn av lav svarprosent ble det senere rekruttert ytterligere kontroller, til sammen 3598. Spørreskjema ble sendt ut høsten 2007, det ene for å diagnostisere IBS etter Roma III-kriteriene.

For å diagnostisere kronisk fatigue, ble et validert fatigueskjema med 11 spørsmål benyttet. Svarprosenten var på 65,3 (817 personer) hos de eksponerte, og på 31,5 (1133 personer) i kontrollmaterialet.

RESULTATER: I eksponert gruppe tilfredsstilte 46,1 prosent kriteriene for kronisk fatigue mot 12 prosent i kontrollmaterialet, justert relativ risiko RR 4,0. Andelen med IBS var også 46,1 mot 14 prosent i kontrollpopulasjonen, justert RR 3,4. RR for å ha begge tilstandene, var på 6,8. Med andre ord var gjennomgått Giardia lamblia-infeksjon assosiert med fire ganger økt risiko for kronisk fatigue, 3,4 ganger økt risiko for IBS og 6,8 ganger økt risiko for å lide av begge tilstandene sammenlignet med kontroller. Kronisk fatigue er ikke synonymt med kronisk utmattelsessyndrom hvor forekomsten er langt under én prosent.

Tabell fra publikasjonen viser en oversikt over resultatene med hensyn til IBS plager og utmattelse.

RISIKO. En historisk kohortundersøkelse har metodesvakheter av betydning: Det er mulig at gruppene ikke var like i utgangspunktet. Man har ikke kunnskap om tidligere magetarm- eller fatiguesymptomer, noe som kan ha hatt stor betydning for å søke lege samt utvikling av kroniske plager i eksponert gruppe. Det er sannsynlig at de eksponerte med mest plager var mest motivert for å svare – og overrepresentert. Svarprosenten i kontrollmaterialet var på 31 prosent. Her kan mulige feilkilder trekke i begge retninger. Det kan også settes spørsmålstegn ved validiteten av de to spørreskjemaene, og valgt nivå for å definere frisk/syk.

Selv med de betydelige mulighetene for bias som en retrospektiv kohortstudie innebærer, tyder studien på at en akutt epidemi med Giardia lamblia medfører økt forekomst av IBS og kronisk fatigue så lenge som tre år etter den akutte infeksjonen.

Artikkelen i Dagens Medisin kan du lese her og abstrakt på PubMed 12 september 2011 her

Publikasjonen «Irritable bowel syndrome and chronic fatigue 3 years after acute giardiasis: historic cohort study» kan du lese her

***

Kommentarer:

Artikkelen i Dagens Medisin er noe uklar på enkelte punkter, som om hvordan IBS er definert i denne publikasjonen. Som vi kan lese er GI- relaterte symptomer besvart etter Roma III-kriterier. Denne kan du finne her.

Her er noen utdrag fra selve publikasjonen:

Both IBS and fatigue may be triggered by infections. IBS is described after bacterial gastroenteritis (Salmonella, Shigella and Campylobacter), and a persistently high risk has been demonstrated up to 8 years after the initial infection. Fatigue as part of chronic fatigue syndrome is linked to several infections (Epstein Barr virus, parvovirus B19, enteroviruses, Coxiella burnetii and others). Post-infectious complications after giardiasis are rarely described, the only exception being lactose intolerance, which has been poorly characterized. Lactose intolerance does not seem to play a role in the development of post-infectious IBS after bacterial gastroenteritis (..)

Previous studies exploring the clinical course of giardiasis in different patient populations after the Bergen outbreak have shown a high prevalence of prolonged gastrointestinal symptoms and tiredness and have investigated the development of IBS. None of these studies included a control group and therefore interpretation is difficult since both IBS and fatigue are common in the general population, also among individuals where there is no clear history of a preceding infection.

This study confirms that among those who fell sick with giardiasis in Bergen there was a high risk of acquiring post-infectious complications. When employing the stricter criteria, which defined more serious IBS and fatigue that would affect activities of daily living, the RR in the exposed group remained high. This supports the conclusion that infection with Giardia may lead to clinically significant complications.

Som vi kan lese i denne publikasjonen konkluderer den med at Giardia parasitten kan medføre  klinisk signifikant kompleksjoner etter infeksjonen, som utvikling av IBS og/eller utmattelse.

***

Som ME-pasient med IBS og GI-relatert problematikk er det fristende å presisere at behandling av IBS er mulig. Lillestrøm Helseklinikk er en av institusjonene som behandler GI-relaterte tilstander. De finner at minst 10-20 % av pasientene har parasitter, inflammasjon i fordøyelsessystemet og overvekst av patogene bakterier som medfører en ublanse i bakteriesammensetningen.

Like interessant er å se på resultatene fra kontrollgruppen med hensyn til IBS/GI-realtert problematikk og også kronisk utmattelse/trøtthet. I denne studien oppgir hele 14 % har IBS-relaterte symptomer og hele 12 % av krontrollene opplever utmattelse/trøtthet. 4,5 % av kontrollene oppgir at de har både IBS og CF (kronisk fatigue).

Som det står i publikasjonen så samsvarer kontrollpersonene i denne cohorten med tidligere undersøkelser av IBS.

Så lenge det finnes god og adekvat behandling av IBS er det lite samfunnsøkonomisk å ikke behandle individer av IBS. Tilstanden medfører ett høyere sykefravær (samt langtidsfravær), for å ikke nevne plagene/lidelsene som disse individene har ved manglende behandling.

Skal arbeidslivet ha friske folk på jobb, så må en behandle årsakene til fraværet. Det betyr at noen må ta ansvar for at behandling iverksettes.Når det gjelder fordøyelsesrelaterte plager, som IBS er kunnskapen i primærtjenesten beklageligvis lav og dermed ett helserelatert samfunnsproblem.

I artikkelen står det med hensyn til ME/CFS: «Kronisk fatigue er ikke synonymt med kronisk utmattelsessyndrom hvor forekomsten er langt under én prosent.» Det står ikke oppgitt i publikasjonen hvor mange som har utviklet ME etter Giardia-utbruddet i Bergen, men omkring 30 personer er diagnostisert med ME etter å ha vært giardiasyke.

Diagnosen ME er karakterisert ved immunologiske forandringer i immunsystemet (endret aktivitet/uttrykk i polymorfe gener, økt produksjon av  pro-inflammatorisk cytokiner etc) og skiller seg på flere områder i fra kronisk utmattelse (CF). Isamkombinasjon med IBS/GI-relaterte problemer og CF er det viktig å bruke riktige kriterier for diagnose. Det er grunn til å anta at individer feilaktig blir diagnostert med ME. For at dette ikke skal misforståes er det også individer som utvikler ME etter tarminfeksjon (også Giardia).

*****


Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s