Norsk Forskning – Lillestrøm Helseklinikk: NO-CFS, fase en, finnes XMRV og andre relaterte gammaretrovirus hos pasienter med CFS?

Prosjekbeskrivelse av Lillestrøm Helseklinikk studie: NO-CFS, fase en, finnes XMRV og andre relaterte  gammaretrovirus hos pasienter med CFS?

Disse pasientene er ofte overlatt til seg selv etter at legene har gitt de opp. De fleste har vært gjennom omfattende utredning uten spesielle entydige patologiske funn. Noen er til og med klassifisert og gitt psykiatriske sykdomsdiagnoser.

En liten andel av pasientene vil komme seg noe over tid, men det er sjelden de oppnår full tilfriskning. Mange kan knapt komme seg ut av sengen, men med noe bedre grad av funksjon. Likevel er det observert pasienter som er senge og pleietrengende år etter år uten tegn til noen grad av tilfriskning.

Disse pasientene er ofte mer eller mindre oversett av Helsemyndighetene og flere har ikke hatt legebesøk på år og dag. Disse pasientene er oftest for syke til å flyttes til sykehus eller annen institusjon og blir pleiet hjemme av familiemedlemmer.

Der finnes ikke noe sikkert tall for antall ME/CFS pasienter som har svært nedsatt funksjonsevne, men antar at der er ca 50 til 100 personer i Norge med 20 til 40 som har hatt noe grad av tilfriskning. (6).

Lillestrøm Helseklinikk (1):

Lillestrøm Helseklinikk er en privat helseklinikk som de siste årene har spesialisert seg på utredning, behandling og forskning på kroniske lidelser som kronisk utmattelses syndrom og myalgisk encefalopati/myelitt, kroniske fordøyelsesproblemer (IBS), fibromyalgi/kroniske smertetilstander med mer.

Bilde 1: Ansatte ved Lillestrøm Helseklinikk.

Spesialiseringen innebærer blant annet kontakt med nasjonale og internasjonale klinikker, spesialister og forskere.

Utredningen gjennomføres så langt som mulig på laboratorier i Norge, men der det er nødvendig benyttes det utenlandske laboratorier som er kvalifiserte som kliniske laboratorier.

Behandlingen går i korte trekk ut på å behandle det en finner i utredningen med både medikamenter som brukes normalt i Norge i tillegg til noen medikamenter som kun fås på registreringsfritak. Behandlingene er kjente i utlandet. Det fokuserer på en helhetlig tilnærming som også inkluderer ernæringsråd og ernæringstilskudd. I noen tilfeller anbefales  intravenøse behandlinger.

Utredning og behandling av pasienter hos LHK er individuelt tilrettelagt pasientens situasjon og behov.

Utredningene og behandlingene er stadig i endring ut ifra klinisk erfaring på klinikken, forskningsresultater, og endringer i erfaringene til samarbeidspartnerne til Lillestrøm helseklinikk i inn og utland.

Lillestrøm Helseklinikk  kvalitetssikrer utredningene som tilbys og benytter kun kliniske laboratorier som er kvalitetssikret. De tilbyr relevante tester til pasienter dersom de kan være klinisk relevante i forhold til pasientens symptomer, patogenese og pasienthistorie.

Grunnlaget for behandlere verden over som driver behandling av ME/CFS har sitt utgangspunkt i Kanadakriteriene som beskriver diagnosekriterier (2) og er basert på erfaringsbasert vitenskap over flere tiår.

Arbeidshypotesene til LHK når det gjelder ME/CFS er det en sykdom som antakeligvis er forårsaket av en immunologisk inflammasjon (betennelse), som kan føre til en rekke sekundære lidelser. Dette kan forklare gastrointestinale symptomer, sekundære biotoksin sykdommer og reaktiverte virus/kroniske infeksjoner.

Siden oppdagelsen av XMRV i pasienter med ME/CFS i 2009, har det etter hvert blitt en reell mulighet at sykdommen er forårsaket av et slikt retrovirus.

Det er behov for mer forskning før en vet med sikkerhet om viruset er av betydning, om det gjør pasientene syke, eller om det er immunsystemets reaksjon på viruset som gir symptomene. LHK er allerede i gang med flere forskningsprosjekter.  (6).

*****

I dette innlegget skal vi se på Lillestrøm Helseklinikks prosjektstudie med den norske tittelen: NO-CFS, fase en, finnes gammaretrovirus hos pasienter med CFS?

Den vitenskapelige tittelen er: The Norwegian study of CFS, NO-CFS, Stage 1: Confirmarory stydy for the detection on Gamma-retrovirus related Gene Sequensces.

Prosjektbeskrivelsen er frigitt av REK.

Introduksjon til studien (5):

I oktober 2009 ble det publisert en studie i USA som viste en mulig sammenheng mellom et nytt retrovirus (XMRV) og ME/CFS, Flere studier har i ettertid ikke klart å finne samme resultat inntil august i år, hvor et av de store forskningsinstitusjonene i USA fant sammenheng mellom MLV relaterte virus og ME/CFS.

XMRV viruset er i familie med MLV virusene.

For norske pasienter er det viktig å se om gammaretrovirus finnes også her i landet. I tillegg er det viktig å se om vi finner forandringer i immunsystemet som også kan forklares av en retrovirus infeksjon, og eventuelt også forklare sykdomsmekanismene.

Blodprøvene som tas vil sendes samtidig til to forskningsinstitusjoner i utlandet. Prøvene som analyseres på disse institusjonene vil påvise eventuelle partikler fra virus i MLV familien i blodet, om det finnes antistoffer mot viruset og om immunsystemet på noe vis er påvirket av viruset. Blodprøvene som tas vil altså sendes til to forskjellige forskningsinstitusjoner i utlandet (WPI og Italia).

Ved å sammenligne funnene på de to instituttene vil det kunne gi enda bedre og sikrere resultater.

Det finnes i dag tre typer retrovirus hos mennesker, HTLV, HIV og MLV relaterte virus. Per i dag er det usikkert om MLV relaterte virus har sammenheng med sykdommen ME/CFS.

Studien tar utgangspunkt i pasienter med ME/CFS som har kraftig redusert funksjonsevne på grunn av sykdommen. For å kunne delta i studien må en ha fått diagnosen ME/CFS. Det vil si at en oppfyller de diagnostiske kravene i følge de Canadiske Kriteriene i fra 2003. En må være eller ha vært sengeliggende eller hatt en svært nedsatt funksjonsevne i minst ett år.

Hensikten med studien er å se om retroviruset finnes hos norske pasienter med diagnosen ME/CFS, og om viruset kan være årsaken til sykdommen.

Lillestrøm Helseklinikk er ansvarlig for studien ved prosjektleder og lege Mette Sophie Johnsgaard. Legene Ingrid Lund og Sigrid Holterman vil også være involverte i studien.

Studien innebærer en omfattende intervjurunde med en av legene på Lillestrøm Helseklinikk. De som er for syke til å gjennomføre intervjuene, vil nære familiemedlemmer hjelpe til. Eventuelt kan deltakerne ta intervjuene over telefon.

LHK er spesielt interessert i hva slags symptomer en har og eventuelle forhold som kan ha gjort en syk, som for eksempel utenlandsreiser, infeksjoner, vaksiner, familiehistorie med hensyn til autoimmune og/eller andre kroniske sykdommer etc.

Prosjektteam:

Prosjektleder for studien er Dr. Mette Sophie Johnsgaard, som er daglig leder ved Lillestrøm Helseklinikk.

Med seg på laget har Dr. Mette med fem prosjektmedarbeidere og disse er:

Professor Ola Didrik Sagestad, som arbeider ved pediatrisk forskningsenhet ved Rikshospitalet i Oslo. Han er veileder i forskningsstudien.

Forsker Prof. dr. med Judy Mikovits, som er leder for Whittemore-Peterson Institute (WPI), Reno i USA.

Forsker Dr. Med. Mauro Malnati, som er gruppeleder for human virologi ved San raffaele Scientific Institute i Milano i Italia.

Forsker og lege Dr. Ingrid Lund, ansatt ved Lillestrøm Helseklinikk

Forsker og lege Dr. Sigrid Holterman Holmen, ansatt ved Lillestrøm Helseklinikk.

Publisering:

Det er restriksjoner med hensyn til offentliggjøring og publisering av resultatene fra prosjektet. Det er skrevet en avtale (CDA) mellom WPI og San Rafaelle Scientific Instiltute (Italia) og LHK vedrørende dette. Resultatene skal koordineres via WPI.

Prosjektet hadde start 15 oktober 2010, og de første blodprøvene ble sendt fra LHK i slutten av november. Prosjektet forventes avsluttet 30 april 2011. (3)

Finansiering:

Det er ikke gitt offentlig statlig støtte til prosjektet, som i hovedsak finansierer av Lillestrøm Helseklinikk AS.

Prøvetakningen i USA og Italia finansieres via de nevnte forskningsinstituttene der. Forsendelse av prøver dekkes av LHK.

Forskningsdeltagerne har ingen økonomiske utlegg i forbindelse med studien. (3).

Hypotese:

Alvorlig syke ME/CSF pasienter som har en pågående MLV relatert virus infeksjon som en antar kan være årsaken til deres tilstand. Nære familiemedlemmer kan også ha en latent retrovirus infeksjon.

Vi ønsker å se nærmere på forskjellen mellom pasienter med alvorlig form for ME/CFS, friske pårørende/slektninger og friske kontroller med hensyn til statistisk prevalens.

Vi ønsker også å se på biomarkører for immundysfunksjon inkludert cytokinprofiler og også detektering av antistoff. Vi tror at det er sannsynlig å finne biomarkører som kan beskrive og bli brukt til oppfølging av sykdommen.

Vi tror det er en mulighet for at det finnes reservoar av retrovirus i B-celler. Dette kan også forklare den positive effekten en har sett ved bruk av legemidlet Rituximab. Modne B-celler som uttrykker CD20 må i så tilfellet bære hovedbelastningen av retrovirus. Likevel ser en at når en umoden B-celle dannes fra stamceller i beinmargen og plasmaceller så øker virusbelastingen og dermed symptomene etterhvert som effekten av Rituximab avtar.

Hovedmål for studien:

Detektere gammaretrovirus gensekvenser i ekstremt syke ME/CFS pasienter i Norge.

Delmål:

Avsløre andre karakteristikker i retrovrial cytotoksisitet.

Avsløre sykdomsassosiering mellom gammaretrovirus og ME/CFS og finne prevalensen i friske slektninger og friske kontroller.

Detektere virusbelasting i levende PBMCs.

Detektere antistoffer mot gammaretrovirus.

Finne karakteristiske cytokin-profiler og utvikle biomarkører for monitorering av sykdomsaktivitet.

Det er strenge regler for forskningsprosjekter i Norge og disse skal godkjennes og overvåkes av REK. Se vedtaket for Prosjektgodkjenning-fra-REK (4)

Søknaden skal inneholde bestemte beskrivelser for hva prosjektet skal innbære både kvalitativt og kvantitativt. Etiske retningslinjer skal være kartlagt. Les mer på REK sine sider for søknader og etiske retningslinjer.

Om bakgrunn og formål til forskningsstudien sier Dr. Mette S. Johnsgaard dette (3):

ME/CFS er en sykdom med ukjent etiologi som kan medføre uttalte symptomer og varig redusert funksjonsevne samt invaliditet. Dysregulering av immunsystemet er en mulig patogenetisk faktor. Siste året er det publisert to sterke studier som viser en mulig sammenheng mellom Maurine Leukemi Virus relaterte virus og CFS, det er dog fortsatt usikkerhet om funnet er sykdomsspesifikt og relevant. Norge har, i tillegg til en større prevalens av sykdommen, også et stort antall pasienter med CFS, som er ekstremt syke (vesentlig sengeliggende, Karnovsky score 40 eller under).

Vi ønsker å sammenligne funn på disse pasientene imot friske kontroller. I tillegg til å se etter gensekvenser på MLV relaterte virus vil vi se etter andre karakteristikker i immunsystemets celler som kan gi oss en større forståelse av sykdommen. Studien er svært viktig i forhold til oppstart av eventuelle behandlingsforsøk senere.

Om faglig og vitenskapelig begrunnelse for valg av innsamling og metodikk sier Dr. Mette S. Johnsgaard (3):

Pasienter som får diagnosen CFS eller ME, får diagnosen ut ifra standardiserte symptomkriterier. Dette gir en heterogen gruppe pasienter som kan ha alt i fra en stressrealatert “utbrenthet” til en kronisk sykdomsfølelse/influensafølelse karakterisert ved ekstrem utmattelse, nattesvette, lymfadenitter med mer.

Vi tror at noen pasienter i denne gruppen, spesielt de med dårligst funksjonsnivå, kan ha en pågående retrovirus infeksjon.

For prosjektet vil vi inkludere 30 pasienter som passer kriteriene for diagnosen og er sterkt funksjonshemmet på grunn av dette. For å få oversikt over alle mulige smittetidspunkt vil vi, via detaljerte intervjuer, forsøke å få med oss alle detaljer omkring livssituasjonen før sykdommen begynte.

Vi tror en retrovirus infeksjon kan også reaktiveres ved noen situasjoner som ekstremt stress, andre infeksjoner med mer. For å fange opp mulige latente infeksjoner hos pårørende vil de benyttes som kontroller i studien (15 stk). I tillegg vil vi velge ut kontroller ifra mennesker som har ingen kontakt med personer som er syke (15 stk). (…)

Vi vil i tillegg se etter gammaretroviruset, også lete etter karakteristikker i retroviral cytotoksisitet, se etter hvor retroviruset har sin primærfokus i PBMC, se etter cytokin profiler og utvikle biomarkører for å følge sykdomsaktivitet. Samtlige funn sammenlignes hos syke, friske familiemedlemmer og friske uten kontakt med pasienter med CFS.

Dersom MLV relaterte virus er relevant i ME/CFS tror vi at vi vil finne dem spesielt hos disse pasientene.

Det er også viktig for at denne pasientgruppen har ingen form behandling per i dag og vi anser det som viktig å utforske sykdomsmekanismer for å finne frem til mulige behandlingsalternativer. dersom det blir relevante funn på denne pasientgruppen tror vi det vil kunne benyttes på flere pasienter med samme diagnose men med mindre grad av funksjonshemning (3).

Pasienter og utvalg av kontrollgrupper (3):

Pasienter: Utvelgelsen av pasientene som inngår i studien har en kjent ME/CFS diagnose i henhold til anerkjente kriterier (kanada-kriteriene) og som har eller har hatt en kraftig redusert funksjonsnivå (KS 40 eller lavere). barn under 12 år inngår i studien. Antall n=29

Utvelgelse av kontrollgruppe: Utvelgelse av kontrollgruppen er delt i to, friske som har nær kontakt med pasienten (familiemedlemmer mfl) og en kontrollgruppe med friske som ikke har kontakt med syke.

Kontrollgruppe – friske familiemedlemmer/eventuelt andre som har vært i nær kontakt med pasient: Det påvises retrovirus i stor grad hos personer som er i kontakt med pasienter med ME/CFS (ref Dr. Judy Mikovits). Antall n=15?

Kontrollgruppe – friske uten kontakt eller tilknytting til pasienter med ME/CFS: I denne kontrollgruppen vil det inngå personer som ikke har tilknytting til ME/CFS pasienter eller har andre kroniske sykdommer, samt ikke ha noen form for opphopning av kronisk sykdom i familien. Antall n=15?

Til sammen består studien av 62 deltagere, hvor av 29 er pasienter og 33 kontroller.

Etablering av Biobank (3):

Det har blitt gitt godkjenning til å etablere en spesifikk forskningsbiobank.

Biobankens navn er: Lillestrøm Helseklinikk, forskningslaboratorium.

REK stiller en rekke krav til godkjenning av forskningsprosjekter i Norge (4). Søknader skal inneholde en etisk vurdering av både fordeler og ulemper for deltagere i forskningsprosjekter (3).

Vurdering av fordeler og ulemper i denne studien er:

Fordeler:

Deltagere i prosjektet vil få en omfattende undersøkelse i forhold til mulig infeksjon med MLV relaterte virus og om dette kan ha påvirket dem og ført til sykdom.

Fordelen som grupper av personer, her ME/CFS pasienter, er å kunne objektivisere sykdommen og skille pasienter som har en retroviral årsak til sin sykdom. Studien vil gi en avklaring på sykdomsmekanismer og vise vei til fremtidig behandling.

For samfunnet er det en fordel at det for denne pasientgruppen kartlegges etiologiske faktorer for disse pasienters sykdom og dermed en større sannsynlighet for å finne en optimal behandling.

Vitenskapelig sett er det en fordel at det gjennomføres vitenskapelige studier som klargjør om der er en sammenheng mellom MLV relaterte virus og ME/CFS. Det er også behov for bedre diagnostikk og sykdomsmarkører.

Ulemper:

Av ulemper er det en belasting for de aller sykeste med hensyn til intervjuer og blodprøvetakning. Ved funn i studien kan dette også medføre stigmatisering av ME/CFS pasienter som gruppe. (3)

Prøvetakning:

XMRV-blodprøvene sendes fra Lillestrøm Helseklinikk til begge instituttene, WPI og Italia, for å kvalitetssikre prøveresultater og ha mulighet til å sammenligne resultater fra to ulike separate laboratorier. Pasienter blir også sjekket for infeksjoner og immunologiske parametere. Disse blodprøver sendes til AHUS, og er orienterende prøver som Hb (blodprosent), Lkc diff (mengden av ulike hvite blodlegemer), total IgA, IgM, IgG med IgG subklasser (Ig antistoffer).

Viktigheten av denne studien:

Dersom det viser seg at retroviruset er årsaken til sykdommen, håper vi at vi kan komme i gang med studier på relevante medikamenter i løpet av 2011. Per i dag finnes ingen sikker behandling for MLV virus relaterte infeksjoner.

Det er en stor fordel at prøvene sendes til to separate institutter for å sikre gode testresultater.

Resultatene fra denne studien vil ha en stor fremtidig fordel for pasienter med denne lidelsen for å bli tatt på alvor og få adekvat behandling, ikke bare i Norge, men verden over ved positive funn.

…. Og med dette fikk Dr. Mette og hennes forskerteam siste ord!

****

Prosjektsøknaden til Lillestrøm Helseklinikk (3) kan du lese her: LHK Søknad til REK

Prosjektbeskrivelsen/studieprotokollen (6) finner du her: Prosjektbeskrivelse_eng_NO_CFS_stage-one_XMRV-study

Referanser:

(1) Lillestrøm Helseklinikk hjemmeside

(2) Kanada-kriteriene: Journal of CFS, Vol 11 (1) 2003

(3) Lillestrøm Helseklinikks Prosjektsøknad

(4) Prosjektgodkjenning fra REK

(5) Informasjon gitt til deltakere. Deltagere_info-om-prosjektet_LHK

(6) Study Protocoll for Lillestrøm Health Clinic XMRV trial  Study protocol_eng_NO_CFS_stage-one_XMRV-study

REK og en takk til Ingrid og Emil

WPI

San raffaele Scientific Institute i Milano i Italia.

*****

4 kommentarer om “Norsk Forskning – Lillestrøm Helseklinikk: NO-CFS, fase en, finnes XMRV og andre relaterte gammaretrovirus hos pasienter med CFS?

 1. Sisyfos

  Hallo,

  Skulle gjerne visst hvordan det går med denne studien?!?
  De skriver at den skulle vært ferdig 30. April-2011.
  De har vel investert endel i denn forskningen, som har 62 deltagere..Ser at Saugestad også er med.
  Syntes det er altfor lite info om hva som skjer, og hva de mener/ tenker omkring siste tidens nedslående nyheter fra BWG, WPI, og om vi er infiserte eller ikke. Og hva skjer framover?!!

  1. Heia Sisyfos og velkommen til bloggs 😀

   Vel her tidligere annoserte de at de var iallefall ett år forsinket med studien. Hva som skjer nå er for meg ukjent.

   Ja enig med deg i at det hadde vært fint med en offentlig uttalelse om hva de tenker og tror. Det en imidlilertid vet at også LHK må stole på resultatene fra forskere på området med hensyn til retrovirus og det som ligger spesifikt i det fagfeltet.

   hmmm.. når det gjelder denne studien så har de tilleggsdata. Er det noe de ikke kan så er det å endre studie designet etter godkjent fra REK, sånn lover og regler.

   😉 men de har innkomne data som skal i analyse og etterhvert i produksjon, så det skal bli spennende.

   Infisert eller ikke – det er vel det store Big X!

   😉 vi får vel smøre oss med mer tolmodighet. Kan ikke se at andre behandlere har uttalt seg «bombastisk» når det gjelder XMRV – mer forskning behøves og la oss håpe at noen fortsetter.

 2. Tilbaketråkk: På foredrag med Dr Mette S. Johnsgaard 19 september 2012: ME, hvor vi står høsten 2012? « ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..