Behandling: Potensiell behandlingsmulighet mot XMRV med Antiretrovirale medisiner

 Potensiell behandlingsmulighet mot XMRV med Antiretrovirale medisiner

Før en kommer så langt at en systematisk kan spesifikt behandle XMRV og andre relaterte gammaretroviruser, ligger også en god del forskning bak. Blant annet for å se hvilke av disse ARVs som er mest effektive til å hemme retroviruset, og videre å sette i gang kliniske studier for å se effekt og bedring hos pasientene. Begge deler er igangsatt, noe vi vil se nærmer på i dette innlegget.

XMRV er som kjent funnet i både prostatakreft og ME/CFS. Begge sykdommene påvirker en stor del av verdens befolkning. Prostatakreft er funnet i en av seks menn og ME/CFS har ett antatt estimat på 0,4 til 1 % av verdens befolkning. Med hensyn til gammaretroviruset XMRVs nukleinsyrer eller proteiner fra viruset er funnet i 27 % av prostatakreft tilfeller og 68 % av ME/CFS pasientene (Lombardi et al. 2009). Rundt 4 til 6 % av kontroller ble funnet positive for XMRV. (1).

Flere av forskere på XMRV har også vært med på ferden med HIV-epidemien fra 80 tallet og disse retrovirologene vet hva de snakker om. De vet også betydningen av å finne gode behandlingsmuligheter med bruk av antiretrovirale medisiner, heretter kalt ARVs. Disse er allerede på markedet også i Norge.

Retrovirolog Ila R. Singh in-vitro studie av ARVs hemming av XMRV og andre gammaretroviruser:

Retrovirolog Ila R. Singh publiserte en in-vitro studie i april 2010 (1), hvor det ble undersøkt hvilke mulige ARVs som kunne hindre XMRV fra å replikere og infisere nye celler. Denne studien har tittelen «Raltegravir Is a Potent Inhibitor of XMRV, a Virus Implicated in Prostate Cancer and Chronic Fatigue Syndrome». Det ble testet 30 ulike ARVs og 15 andre medikamenter eller preparater som er hevdet å hindre XMRV, som noen antivirale midler, chloroquine (brukes mot malaria), DHEA, og aspirin. (1)

Bilde 1: Viser oversikten over hvilke medikamenter som ble undersøkt som potensielle hemmere av XMRV og andre relaterte gammaretrovirus (1). EC50, EC90 og CC50 verdier av det testede medikamentet i både XMRV infiserte celler og til sammenligning i HIV-1 infiserte celler. EC50 er en middelverdi av gjentatte forsøk ved 50 % konsentrasjon og EC90 betyr 90 % effektiv konsentrasjon. CC50 er et mål for den cytotoksiske konsentrasjonen av medikamentet. Dette ble målt for å avgjøre om virusreduksjonen skyldes toksisitet av medikamentet i stedet for faktisk å hemme virusreplikeringen. Noe som selvsagt er avgjørende for å kunne tåle medikamentet uten store toksiske virkninger i kroppen. (1).

Bare fire av ARVs kom ut som potensielle medikamenter for videre kliniske studier. Dette var Raltegravir (Isentress), Tenofovir, AZT (Zidovudine) og L-000870812. Ingen andre av de testende preparatene hadde god nok effekt til å stoppe XMRV aktivitet eller så var de effektive ved toksiske konsentrasjoner. (1).

Bilde 2: Viser hemming av XMRV replikasjon i en celle-linje i en prosentvis av økende konsentrasjoner av de fire mest effektive antiretrovirale midlene. X-aksen viser konsentrasjonen av ARV i µM og Y-aksen den prosentvise hemmingen av XMRV. Aksen på høyre siden forteller noe om det prosentvise antall celler. RAL, raltegravir; TDF, tenofovir disoproxil fumarate; ZDV zidovudine (AZT). (1)

I tillegg ble det funnet at disse ARVs i kombinasjon ga en økt effekt, altså de samarbeider (synergi effekt). Ifølge Singh foreslår hun at kombinasjonsterapi er en fordel, dersom det skulle vise seg at det oppstår resistente stammer av viruset, som er ett stort problem med HIV-viruset.(1).

Bilde 3: Viser en evaluering av to av medikamentene sammen og deres interaksjon mot replikering av XMRV ved 50, 75, 90 0g 95 % hemming av gammaretrovirus. CI er en kombinasjonsindeks og tolkes ved at dersom CI > 1 er interaksjonen antagonistisk, CI < 1 betyr synergisk effekt og CI = 1 er hverken eller effekt. Gjennomsnittlig verdi CI: (CIwt) er gitt av [CI50 + 2CI75 + 3CI90 + 4CI95]/10. RAL, raltegravir; TDF, tenofovir disoproxil fumarate; ZDV, zidovudine (AZT). (1).

Raltegravir ble faktisk funnet å være ekstremt potent og selektiv for XMRV ved submikromolare konsentrasjoner (det vil si meget lite av virkestoffet skal til for å hindre replikasjon av viruset). De andre nevnte ARVs som hindrer replikering er effektive, men ved noe høyere konsentrasjoner. Synergieffekten ved bruk av raltegravir ble funnet fordelaktiv i kombinasjon ved både tenofovir og AZT. (1)

Metodikken som er brukt i denne studien kan du lese i originalartikkelen (1).

Med hensyn til bruk av AZT er denne kjent for å påvirke mitokondriene i cellene i en så stor grad, at flere behandlere fraråder bruk av dette medikamentet nettopp på grunn av at ME/CFS pasienter har dysfunksjoner knyttet til mitokondriefunksjon og metabolisme, der av energisvikt.

XMRV presentasjon av Dr. Judy Mikovits og Annette Whittemore i Santa Rosa 17 januar 2011:

På denne konferansen kom det frem at det har blitt gjort en klinisk studie på ARVs av Dr. Brewer. Han er en infeksjonsspesialist, som har viet mye av sin karriere til HIV, men har altså igangsatt studier av de retrovirale medikamentene som ble forslått av retrovirolog Dr. Singh for å se etter effekt på ME/CFS pasienter.

Video fra denne konferansen finner du her men er i skrivende stund dessverre ikke tilgjengelig.

I dette innlegget vil vi derfor bruke en del referater fra konferansen med fokus på behandling av XMRV (2, se også andre relevante linker).

Prestudien til Dr. Brewer – foreløpige resultater, fra Dr Judy Mikovits presentasjon:

I denne in-vivo studien på 25 XMRV positive pasienter har han brukt to og tre kombinasjoner med antiretrovirale medisiner. Resultatene har vært blandet mellom pasientene i løpet av disse en til ni måneder som dette er referert fra. Det ble registrert Herxheimer reaksjoner blant pasientene, som forventet. Reduksjonen av symptomer har blitt rapportert, men hovedmajoriteten rapporterte at de følte seg omtrent som før medisinering.

Det er viktig å merke seg at disse pasientene bare har vært i denne behandlingen i alt fra en måned til ni, og ofte må en gå på ARVs for en lengre periode for å få resultater. Dr. Mikovits refererte blant annet til Dr. Deckoff-Jones. Av erfaring sier Dr. Mikovits at tendensen blant pasienten er symptomlettelser i fra ca seks måneder. Noe en også ser ved bruk av antivirale medikamenter. Hun reflekterte også over hvordan en kan bruke kombinert antivirale eller immunmodulerende medikamenter for å vedlikeholde effekten etter seks måneder.

Bilde 4 viser slide fra Brewers prestudie. Som det fremgår av sliden rapporterte 20 % en lettelse av symptomene, 10 % var blitt verre, mens resten har hatt ingen endring.

Bilde 4: Resultater av pre-studien. (2)

Som vi alle vet som har vært til både utredning og er i en behandlingssituasjon er sykdomstilstanden og behandlingstiltakene mange og kombinerte. Dr. Judy Mikovits har gjort seg noen tanker og refleksjoner i tillegg til bare behandling av ARVs i behandlingen av XMRV.

Fra neste slide (bilde 5) kan vi lese at retrovirus kan indusere store metabolske abnormaliteter både i kroppen og hva som er observert i laboratoriestudier (in vitro). Disse abnormalitetene kan bli indusert ved intakte eller infiserende viruspartikler eller virusproteiner, og spesielt proteinene vi finner i viruskappen (envelope/konvolutt-proteiner, spesifikke for hvert retrovirus).

Av metabolske abnormaliteter inkluderer dette:

– økning av oksidativt stress, feks via indusering eller økning av superoksider eller hydrogenperoksid (H2O2).

– Manglende lager av glutation, som vil forsterke oksidativt stress.

– DNA hypometylering.

Disse faktorene vil alle øke replikering av virus i kroppen.

Bilde 5: Dr. Mikovits tanker og refleksjoner over faktorer som øker virusreplikering. (2).

Dr. Judy Mikovits snakker videre om hvordan og hvilke tiltak som må til for å holde retroviruset latent for å hindre videre replikering, enten etter behandling eller hos pasienter som har en latent infeksjon.

Slide (bilde 6) viser noen av disse tiltakene. For å opprettholde og vedlikeholde effekten av behandling av viruset i en latent fase er det nødvendig å få redusert oksidativt stress, øke hypermetalering av DNA og normalisere glutation nivåene i kroppen.

Hun forslår metabolske og nærings/kosttilskuddstiltak som kan medføre dette. Ved å øke glutationlagrene vil dette medføre en betydelig stressreduksjon i pasientene. Glutation er dessuten nødvendig for å hindre metylering og reparering av DNA og er en kraftig antioksidant. Andre måter å forbedre metyleringsprosessene er methofolate, og B12 er meget effektiv mot oksidativt stress som følge av NOs og H2O2. Andre tilskudd som ble foreslått var deplin og Cerefolin NAC.

Bilde 6: Viser hva Dr. Mikovits tenker av tiltak for å holde viruset latent, samt noen meninger om immunmodulerende midler. (2)

Av immunmodulerende medikamenter ble det nevnt Ampligen, GcMAF, Stam celle terapi og peptid T.

Dette er hva Dr. Mikovits uttalte om disse preparatene: Når det gjelder GcMAF, Stamcelle terapi og Peptid T er hennes bekymring at det kan aktivere inaktive og uoppdagete reservoarer av XMRV som er dominante og disse preparatene kan medføre økt replikering. Hun nevner at dette ikke nødvendigvis er en dårlig ting, men det fordrer at en bruker Antiretrovirale medisiner for å få tatt knekken på nye replikerte virus og få de fjernet og latent.

Når det gjelder Ampligen er det utført pasientstudier med dette immunmodulerende preparatet. Her sier Dr. Mikovits at det er rapportert at 1/3 av tilfellene ble det registrert en økning av virusreplikering, slik at det er sannsynlig at det må behandling med ARVs for å fjerne virus. Bakdelen med Ampligen er at en ikke kan kombinere antivirale eller antiretrovirale medikamenter med Ampligen.

Hun avslutter med å si at det gjenstår mye forskning og kliniske studier før en kan gi generelle anbefalinger med hensyn til behandling. Som vi alle vet er behandling også vanskelig på grunn av ulik toleranse og vil komme til å bli individuell.

Oppsummering og refleksjoner:

Presentasjonen av Dr. Judy Mikovits fra Santa Rosa gir oss en innsikt i at det foregår kliniske studier på pasienter med hensyn til bruk av ARVs og spesifikk behandling mot XMRV. Prestudien viser lovende resultater. Det er ikke i gangsatt kliniske studier med ARVs på XMRV positive i Norge ennå, men slik det ligger an nå kan en anta at dette er en potensiell mulighet. I første omgang må Lillestrøm Helseklinikks studie fase en (4) bli ferdigstilt og det er grunn til å anta at det vil komme oppfølgende studier nettopp på en slik behandling, uten at denne informasjonen er verifisert av LHK. Dr. Mette S. Johnsgaard har ved flere anledninger ved fordrag og seminarer antydet at det må til et samarbeid med vår legemiddelindustri for å få gjennomført en eventuell studie. Bare prisen på Raltegravir (3) koster 9000,- kr for 60 tabletter, og det sier seg selv at det kan ikke pasientene bære selv økonomisk.

Da ligger det i kortene at vi pasienter må avvente de kliniske studiene fra USA og Lillestrøm Helseklinikks studie fase en – finnes gammaretrovirus hos pasienter i ME/CFS (4).

Av andre tiltak Dr. Mikovits nevnte i denne presentasjonen for å hindre replikering av retrovirus og også opprettholde effekten av latente virus, finnes allerede i behandlingsprotokollen til LHK i dag. De fleste av pasientene tar B12 injeksjoner ukentlig og glutation blir gitt som tilskudd. Det er også mulig å få IV behandling med glutation (Mayers Cocktail). Disse tiltakene er generelt gode for å reparere skadevirkningene av inflammasjon og mikrobiologisk aktivitet, samt oksidativt stress og metyleringsprosesser i kroppen.


Referanseliste:

(1) Singh IR, Gorzynski JE, Drobysheva D, Bassit L, Schinazi RF (2010) Raltegravir Is a Potent Inhibitor of XMRV, a Virus Implicated in Prostate Cancer and Chronic Fatigue Syndrome. PLoS ONE 5(4): e9948.doi:10.1371/journal.pone.0009948. Read/les her

(2) Bilder og tekst fra presentasjonen er hentet fra: Lannie in the Lymelight

(3) Raltregravir (Felleskatalogen)

(4) Prosjektbeskrivelse av Lillestrøm Helseklinikks studie: NO-CFS, fase en, finnes gammaretroviruser i pasienter med CFS?

Andre relevante linker:

XMRV Global Action

Rutt har laget en mer oversiktlig og leservennlig versjon av referatet til XMRV Global Action:Les denne her

*****

Reklamer

En kommentar om “Behandling: Potensiell behandlingsmulighet mot XMRV med Antiretrovirale medisiner

  1. Tilbaketråkk: Retrovirus og ME i artikkel i NRK.no 8 juni 2011 – ett kritisk blikk « ToTo NeuroImmunologisk Kurativ Behandling

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s